Vejledning om afholdelse af eksamen under Corona (forår 2020)

VEJLEDNINGER OG RETNINGSLINJER

Vejledning til eksaminator om mundtlige eksaminer på Campus

Denne vejledning tager udgangspunkt i Myndighedernes og Aarhus Universitets vejledninger, som du kan finde her: medarbejdere.au.dk/corona

I forbindelse med afvikling af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde må studerende kun opholde sig i bygningen i en begrænset venteperiode før eksamensafviklingen. Det er derfor yderst vigtigt, at eksaminator laver en tidsplan for eksamen og informerer de studerende om deres individuelle eksamenstidspunkter.

 • Eksaminator/censor må kun møde frem fysisk på AU, hvis de føler sig helt raske. Føler de sig syge og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19, skal de blive hjemme.
 • Hvis eksaminator føler sig syg med milde symptomer, og kan/vil gennemføre eksamen – skal eksamen afholdes on-line for alle studerende. De studerende skal i så god tid som muligt informeres om dette – studieadministrationen kan være behjælpelig med dette – fx ved at skrive dette i Digital Eksamen og sende mail ol. til de tilmeldte studerende.
 • Hvis en studerende ønsker at deltage i eksamen on-line, skal dette aftales med eksaminator før første eksamensdag. Eksaminator planlægger afholdelse af on-line eksamensaktiviteter, som det passer bedst i programmet. Hvis dette medfører ændringer i det eksamensprogram, som studieadministrationen har udfærdiget, er det eksaminators ansvar at informere de studerende om det alternative eksamensprogram.
 • Censor kan vælge at deltage i eksamen on-line, hvorfor det er vigtigt at eksaminator sikrer, at det er teknisk muligt for censor at kunne deltage i eksamensaktiviteterne. Dette kan gøres ved fx at eksaminators computerkamera er vendt imod den studerende og tavler/whiteboard ol.
 • Hvis studerende er i en særlig risikogruppe og ønsker at gennemføre eksamen ved fysisk fremmøde på campus, skal han eller hun tage kontakt til den lokale studieadministration, som vil hjælpe med at finde en løsning.
 • Ved ankomst til bygningen hvor eksamen afholdes, skal man vaske og/eller afspritte hænder. Håndsprit og vejledende plakater kan hentes ved dørvagten i den pågældende bygning.
 • Kantinen på Navitas og Matematisk Kantine har begrænset åbent, så man om morgenen og til frokost kan købe forplejning.
 • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende ved mundtlige eksamener, hvor der skal være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator, censor og eksaminand. Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne.
 • I forbindelse med afvikling af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde må studerende kun opholde sig i bygningen i en begrænset venteperiode før eksamensafviklingen.
 • Efter eksamensafviklingen skal den studerende straks forlade bygningen.
 • Ved specialeeksamen eller bacheloreksamen må familie og venner desværre ikke deltage ved eksamen.

Vejledning til eksaminator omkring mundtlige eksamener på Campus ifm. sommereksamen

I forbindelse med fase 2 af genåbningen af Danmark har vi fået mulighed for at tilbagelægge mundlige eksaminer til campus. Vi vil derfor gerne informere jer om, hvilke retningslinjer der gælder for tilbagelægningen. 

Vi har 12. maj orienteret alle studerende om, at mundtlige eksamen kan blive flyttet til campus samt hvilke betingelser dette sker under. Informationen kan ses her

Hvilke mundtlige eksamener, der er flyttet tilbage til Campus, kan findes i oversigterne over omlagte eksamener på studieportalerne.

Af praktiske grunde har vi været nødt til at bede om ønsker om tilbagelægge eksaminer til fysisk form i flere etaper, svarende til de enkelte eksamensuger. Listerne over tilbagelagte eksaminer på studieportalerne opdateres således løbende.  De studerende er informerede om, at de løbende skal holde sig orienteret på studieportalerne.

Hvad angår de praktiske forhold i forbindelse med tilbagelægning til on campus eksamen, vil vi gerne bede jer om, at være opmærksomsomme på følgende punkter:

 1. Muligheden for at omlægge eksaminer til fysisk form gælder udelukkende mundtlige eksaminer.
 2. De eksamensvilkår, der er meldt ud i til de studerende i forbindelse med omlægning til online eksamener, skal fastholdes. Dette sker ud fra et hensyn til den måde, de studerende har forberedt sig til eksamen på. Har du for eksempel givet øget eksamenstid, forberedelse, hjælpemidler, ændret bedømmelsesform etc. – så fastholdes dette. Hvis du i undervisningen har sagt til de studerende, at eksamen vil forløbe på en bestemt måde, skal du holde fast idet. Hvis du fx har sagt, at de studerende i stedet for en gennemgang på tavlen skal tage udgangspunkt i en Powerpoint-præsentation, så skal de stadigvæk gøre dette, selvom eksamen kommer på Campus.
 3. Begrebet alle hjælpemidler betyder, at de studerende må medbringe fx noter, lærebøger, PC mv. De må også benytte internettet, men de må selvfølgelig ikke have kontakt til andre fx via chat eller andet.
 4. Du skal selv bede dine studerende om, at orientere dig i god tid inden eksamen – før første eksamensdag, hvis de ikke kan deltage i mundtlig eksamen på campus. Det kan fx være på grund af helbredsmæssige årsager, af hensyn til deres nærmestes helbred, eller fordi de er udenlandske studerende og er rejst hjem på grund af Covid19-situationen.  Disse studerende skal kunne deltage via Zoom. Der kan også være studerende, der føler at den online undervisning har fokuseret på, at eksamen vil være online, og som derfor ønsker denne eksamensform. Det vil formodentlig være få studerede, men givet situationen, bør sådanne ønsker imødekommes.
 5. Du skal fastholde oprettelse af et Zoom-rum til online-eksamen. Dette skal du også gøre selv om eksamen flyttes til campus af hensyn til, at der kan være nogle studerende, som ønsker at deltage i eksamen online via Zoom. Send linket til Zoom-rummet til din uddannelseskoordinater. så det kan blive præsenteret på Digital Eksamen.
 6. Du må gerne ændre i eksamensrækkefølgen for f.eks at samle de studerende, som ønsker en online eksamen. Du skal dog selv sørge for at orientere de studerende om, at det er den ændrede rækkefølge, der gælder, og ikke den som de studerende kan se på studieportalen eller Digital Eksamen.
 7. Censor kan vælge at deltage via Zoom. Du skal aftale dette med censor.
 8. Du vil få bygning og lokale udmeldt senest en uge før, eksamen starter.
 9. Bygningerne vil blive sikret med rengøring og adgangskontrol. Du skal orientere dig i hygiejneretningslinjerne for eksaminer længere nede på siden under "Retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter".
 10. Pårørende og venner har ikke adgang til bygningerne på campus af sikkerhedsmæssige grunde. Derfor må de ikke deltage ved fx specialeeksamen.
 11. Regler og anvisninger om afstand, hygiejne etc. skal overholdes.
 12. Der er desværre ikke adgang til kantiner, som er lukkede også i eksamensperioden. Du skal derfor selv skal sørge for forplejning til dig og censor. Husk, at det kan være nødvendigt med nogle flasker med vand og vandglas. Udgifter hertil vil du kunne få refunderet af dit institut.

Vejledning til afholdelse af online eksamen

Anbefalinger til udstyr

 • Du skal have en PC og en internetforbindelse. Det er en fordel, hvis du er i et lokale, hvor du kan være alene.
 • Hvis du skal holde mundtlig eksamen, skal du have en mobiltelefon og et web-kamera til/på din PC. Der skal være en virkende mikrofon/lyd på din PC. Det vil være en fordel at bruge  et head-set, for at undgå ekko eller anden støj.
 • Din PC og mobiltelefon skal være fuldt opladt inden eksamen – den skal helst være tilsluttet strøm.
 • Det anbefales, at din PC er forbundet med kabel til internettet, hvis det er muligt.
 • Begræns under alle omstændigheder antallet af enheder på det trådløse netværk, som du benytter til eksamen.
 • Sørg for, at du placerer dig hensigtsmæssigt foran web-kameraet, og at baggrunden bag dig er så neutral som mulig, så der er ikke er noget, der tager fokus fra eksamen.

Mundtlige eksaminer

Før eksamen

 • Lav en prøveeksamen med dine studerende, så det ikke er de tekniske problemer, der står i vejen for en god eksamensafholdelse – hverken for dig eller den studerende.
 • Senest en uge før den første eksamensdag opretter du som eksaminator et Zoom-rum pr. eksamensdag. Navngiv Zoom rummet tydeligt kursusnavn, dato (Evt spor), så studerende og uddannelseskoordinatoren kan se, hvilken eksamen det er.
 • Hvis der er flere parallelle eksamener, oprettes et rum pr. spor pr. dag. Læs vejledningen for praktisk information – her fremgår også vigtige indstillinger.
 • URL og password på Zoom-rummet sendes til uddannelseskoordinatoren, der lægger det på Digital Eksamen. På den måde, har alle tilmeldte studerende adgang til Zoom-rummet.
 • Grunden til, at der benyttes Digital Eksamen, er, at der kan være studerende, som ikke er tilmeldt kursets Blackboard-side.

Til eksamen

 • Den studerende finder i Digital Eksamen linket til det Zoom-rum, hvor eksamen foregår.
 • Når den studerende hentes ind fra ”Waiting room”, skal vedkommende vise sit studiekort.
 • Eksaminator beder den studerende om at skrive sit mobiltelefonnummer i chatten, og det noteres ned (af hensyn til evt. nedbrud af Zoom eller netforbindelse).
 • ”Waiting room” er ikke som et normalt venteværelse, hvor studerende kan snakke sammen. Det er udelukkende et sted, hvor deltagere venter, indtil eksaminator lukker dem ind og ud.
 • Hvis der er forberedelse til eksamen, tager du den studerende, som skal forberede sig, ind fra venterummet, lader den studerende trække et spørgsmål, og sender så vedkommende tilbage til venterummet.
 • Efter forberedelsen tager du den studerende ind fra venterummet, hvorefter eksamen afvikles.
 • Når eksamen er overstået, sender du den studerende tilbage til venterummet, mens du vorterer sammen med censor.
 • Til slut tager du den studerende ind fra venterummet igen og afgiver karakter og feedback.
 • Hvis der ikke er forberedelse til eksamen, inviteres den studerende blot ind til eksamen fra venterummet.

De studerende kan ikke se hinanden i venterummet. Det betyder, at hvis flere studerende venter på samme tid, kan det være en god idé at skrive en besked til alle i venterummet, når en studerende hentes ind til  eksamen. På den måde kan de andre studerende se, hvis der er forsinkelser, pauser osv. Bemærk dog, at man ikke kan se gamle beskeder, når man kommer ind i venterummet, så giv løbende besked til alle.

Hjemmeopgaver

Før eksamen

 • Den normale  procedure for udarbejdelse af eksamenssæt følges. Når eksamenssættet er færdigt, sendes det til uddannelseskoordinatoren, der efterfølgende sætter det op i Digital Eksamen.
 • Ved udarbejdelse af eksamenssæt til hjemmeopgaver med mange studerende, er det muligt (og anbefalelsesværdigt) at udarbejde flere eksamenssæt, for at forhindre, at de hjælper hinanden ved at være fysisk sammen. Husk at navngive hver enkelt sæt, så det er muligt at identificere dem (i tilfælde af snyd). Eksamenssættene fordeles tilfældigt på de tilmeldte studerende af Digital Eksamen. Hvis opgavernes form er essayagtig, anbefales det at afvikle plagiatkontrol på opgaverne (Urkund), for at screene for snyd. Urkund screener, hvad der er offentligt tilgængeligt, men også de afleverede opgavebesvarelser imod hinanden.
 • Hvis Urkund ønskes anvendt, meldes dette ind til uddannelseskoordinatorener i forbindelse med opsætning af eksamen.

Under eksamen

 • Den studerende henter eksamenssættet fra Digital Eksamen, løser det og afleverer igen via Digital Eksamen.
 • Hvis den studerende mener, at der er fejl i opgaven, tager den studerende kontakt til uddannelseskoordinatoren (samme procedure som ved en normal eksamen, vi springer her blot vagten over).
 • Uddannelseskoordinatoren kontakter underviseren, som er ansvarlig for eksamen, for at afgøre, om der er tale om en fejl.
 • Hvis der er fejl i opgaven kontaktes den eller de studerende, som fejlen vedrører, via deres AU-mail (det gøres fra Digital Eksamen) af uddannelseskoordinatoren.
 • Hvis der er flere eksamenssæt til den enkelte eksamen, gives alene besked til dem, fejlen vedrører.

Kontaktinformationer på uddannelseskoordinator og AU IT lægges i Digital Eksamen og formidles ligeledes via studieportalerne.

Multiple Choice Question (MCQ)

 • Denne eksamen afholdes via Blackboard eller via den metode som du plejer.
 • Hvis der er fejl i opgaven eller it-problemer, følges fremgangsmåden ovenfor under punktet under eksamen

Retningslinjer for håndtering af omlagte eksamener

Aarhus Universitet anlægger en tilgang, hvor der som udgangspunkt er tillid til, at alle studerende overholder gældende regler og opfører sig etisk forsvarligt i eksamenssituationen. Denne tillid signaleres i kommunikationen til de studerende, og der tilvejebringes tydelig information, så studerende ikke uforsætligt kommer i problemer med reglerne for bl.a. eksamenssnyd.

De studerende vil ikke blive afkrævet tro‐og‐love‐erklæringer el.lign., da udgangspunktet er, at alle studerende gør sig bekendt med reglerne og har intentionen om at gennemføre eksamen inden for gældende regler og retningslinjer.

Skriftlige hjemmeopgaver og skriftlige stedprøver, som er omlagt til skriftlige hjemmeopgaver

Retningslinjer for skriftlige hjemmeopgaver:

 • AU’s interne regler om tilsynsprøver finder ikke anvendelse ved en omlagt skriftlig eksamen
 • Korrigerede retningslinjer om eksamenssnyd finder anvendelse
 • AU’s disciplinære regler
 • Retningslinjer, der er udmeldt i omlægningsplanen pr. 1. maj 2020 for det enkelte fag

Ved mistanke om snyd:

 • Hvis der i forbindelse med bedømmelsen opstår mistanke om eksamenssnyd, indberetter eksaminator dette til Uddannelsesjura, og karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges. En nærmere beskrivelse findes her.

Mundtlige prøver, som er omlagt til online eksamener

Retningslinjer for mundtlige online‐prøver:

 • AU’s korrigerede retningslinjer om eksamenssnyd finder anvendelse
 • AU’s disciplinære regler
 • Retningslinjer, der er udmeldt i omlægningsplanen pr. 1. maj 2020 for det enkelte fag

Det er et krav for prøvens gennemførelse, at der er adgang til videoforbindelse via webcam, og at den studerende kan identificere sig med studiekort forud for igangsættelse af prøven.

Hvis den studerende har medbragt deltagere under eksaminationen, skal de være synlige i baggrunden under hele eksaminationen.

Eksaminator og censor kan – men skal ikke – vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering af den studerendes webcam mhp. at sikre, at der:

 • Ikke forefindes hjælpemidler i form af eksempelvis noter, opslagsværker, formelsamlinger og lignende, hvis prøven er uden hjælpemidler
 • At eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart har skærmen vendt ned ad mod bordet

I medfør af eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5 er lyd- og billedoptagelser af under en prøve ikke tilladt, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Bliver underviser eller eksaminator bekendt med, at den studerende foretager lyd- eller billedoptagelse af prøven, anmodes den studerende om at afbryde optagelserne. Efterkommes anmodningen ikke afbrydes prøven uden bedømmelse, og den studerende har brugt et forsøg.

Ved mistanke om snyd:

 • Hvis eksaminator og censor opdager, at den studerende har medbragt ulovlige hjælpemidler eller på anden vis forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om muligt eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges. En nærmere beskrivelse findes her.

Håndtering af systemnedbrud:

 • Der bruges ikke et prøveforsøg, uanset om den studerende ikke kommer igennem til eksamensrummet, eller om den studerende undervejs i eksaminationen mister forbindelsen. Uanset om årsagen til nedbrud under eksaminationen skyldes forhold hos den studerende eller hos eksaminator/censor håndteres dette som en fejl ved eksamen.
 • Fremgangsmåde ved systemnedbrud:
  • Hvis der enten under eller før eksaminationen opstår systemnedbrud, er det den studerendes ansvar at kontakte eksaminator telefonisk
  • Efter opnået telefonisk kontakt forsøges først oprettelse af forbindelse til Zoom. Fungerer Zoom vedvarende ikke, anvendes Skype for Business.
  • Lykkes det ikke at få oprettet forbindelse til eksaminanden inden for 5 minutter, afbrydes prøven. Der aftales pr. mail eller telefon et nyt prøvetidspunkt.
  • Er der tale om en allerede påbegyndt prøve, skal eksaminanden ved næste udprøvning trække et nyt eksamensspørgsmål.
  • Opnås der ikke kontakt til den studerende, er der ikke brugt et prøveforsøg.
  • Der stilles ikke krav om, at den studerende skal kunne dokumentere eventuelle systemnedbrud, uanset om systemnedbruddet er opstået, før eksamen er påbegyndt, eller efter eksamen er påbegyndt.

Retningslinjer for håndtering af eksamenssnyd

Selvom eksamener foregår online, er AU’s almindelige regler om eksamenssnyd de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at de studerende ønsker at opnå deres resultater på ærlig vis, og at alle studerende overholder gældende regler og opfører sig etisk forsvarligt i eksamenssituationen. Det forventes, at de studerende sætter sig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor finder du de regler og retningslinjer, du som eksaminator skal være særlig opmærksom på i forbindelse med omlægningen til online-former:

Regelgrundlag for mundtlige eksamener og skriftlige hjemmeopgaver

AU’s interne regler om tilsyn kan ikke bruges under skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige eksamener online. Derfor er alle skriftlige eksamener omlagt, så det er tilladt at bruge hjælpemidler. Reglerne for afvikling af mundtlige og skriftlige eksamener online hviler derudover på følgende grundlag:

 • De sædvanlige retningslinjer for eksamenssnyd. AU har lavet en tilpasset corona-version af pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen”, som præciserer reglerne om samarbejde under en eksamen, der kræver individuel besvarelse.
 • AU’s disciplinære regler.
 • Retningslinjer for eksamen i det enkelte fag, som de fremgår af omlægningsplanen pr. 1. maj 2020 for det enkelte fag.

Følgende særlige krav gælder, når du afvikler mundtlige eksamener online:

 • Det er et krav for prøvens gennemførelse, at der er adgang til videoforbindelse via webcam, og at den studerende kan identificere sig med studiekort, inden du sætter prøven i gang. Det er den studerendes ansvar at sikre dette.
 • Du og censor kan – men skal ikke – vælge at indlede prøven med en 360 graderes panorering med den studerendes webcam for at sikre, at:
  • Der ikke er andre personer til stede i lokalet. Studerende må dog gerne have gæster med til eksamen, men i givet fald skal gæsterne være synlige i baggrunden.
  • Eventuelle tablets, mobiler og andre devices, som kan anvendes til kommunikation med tredjepart, ligger med skærmen vendt ned i bordet.
 • Bemærk, at lyd- og billedoptagelser under en prøve ikke er tilladt, med mindre optagelserne indgår som en del af prøveforløbet. Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 4, stk. 5. Bliver du bekendt med, at den studerende foretager lyd- eller billedoptagelse af prøven, skal du bede den studerende om at afbryde optagelserne. Hvis den studerende ikke efterkommer din anmodning, afbrydes prøven uden bedømmelse, og den studerende har brugt et forsøg.

Hvis du har mistanke om snyd ved den mundtlige eksamen:

 • Hvis du eller censor opdager, at den studerende har forbrudt sig mod retningslinjerne om eksamenssnyd, orienteres den studerende efter endt eksamination om, at der vil blive foretaget en indberetning om mulig eksamenssnyd. Der voteres på sædvanlig vis, men karakteren tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges. En nærmere beskrivelse findes her.

Hvis du har mistanke om snyd ved en skriftlige eksamen:

Hvis du har mistanke om eksamenssnyd ifm. bedømmelsen, skal du indberette det til Uddannelsesjura, og karakteren skal tilbageholdes. De almindelige procedurer for indberetning af mistanke om eksamenssnyd skal følges. En nærmere beskrivelse findes her.

Retningslinjer for håndtering af tekniske problemer

Ved mundtlige eksamener

Hvis der opstår tekniske problemer, gælder nedenstående retningslinjer. De gælder både, hvis den studerende ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksaminationens start, og hvis der opstår tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at eksamen kan gennemføres.

 • Ved opstarten af eksamen skriver den studerende sit telefonnummer i chatten, og eksaminator noterer dette ned. Det fremgår af Vejledning til eksaminator og censor om, hvordan mundtlig eksamen foregår i Zoom inkl. tavlebrug m.m.

 • Når der er opnået telefonisk kontakt, forsøger I først at (gen)oprette forbindelse til Zoom.
 • Fungerer Zoom vedvarende ikke, skal I prøve med Skype for Business.
 • Hvis det ikke lykkes at få oprettet forbindelse til den studerende inden for 5 minutter, afbrydes prøven.
 • Du skal efterfølgende kontakte den studerende på mail eller telefon og aftale et nyt prøvetidspunkt. Er det ikke en mulighed skal du henvise den studerende til at deltage i prøven ved næste udbud.
 • Uanset hvad har den studerende ikke brugt et eksamensforsøg, hvis prøven ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Den studerende vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Du opfordres derfor til at vejlede den studerende i at forberede sig grundigt på, hvordan online-eksamen foregår.

Retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter

Generelt

 • Medarbejdere og studerende må ikke møde frem fysisk på AU, hvis de føler sig syge og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. De skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver ledelsen i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
 • For studerende, der tilhører en særlig risikogruppe, er der mulighed for at blive tilknyttet en såkaldt studieassistentordning
 • Ved ankomst til universitetet skal man vaske eller afspritte hænder.

Retningslinjer for undervisning og eksamen:

Aarhus Universitet vil prioritere, at studerende – så vidt muligt – modtager en del af undervisningen og/eller tilhørende aktiviteter på campus – af hensyn til undervisningen og studiemiljøet. Der vil være særlig fokus på førsteårsstuderende og på kurser, hvor læringsmålene afhænger af fysisk fremmøde. Myndighedernes retningslinjer om afstandskrav for efteråret 2020 betyder dog, at universiteterne ikke kan anvende den fulde lokalekapacitet. Derfor vil en del af undervisningen i efteråret blive afviklet online.

Undervisning med fysisk fremmøde gennemføres i tråd med gældende retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er blevet opdateret den 5. oktober.  

Det betyder, at:

 • myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges - både i auditorie- og holdundervisningen.
 • der er mulighed for at fravige afstandskravet på 1 meter i helt særlige undervisningssituationer, hvor fysisk tilstedeværelse er påkrævet, f.eks. ved laboratorieøvelser, fysiske øvelser og klinik. Her er mundbind et krav. AU har ansvaret for at udlevere værnemidler.
 • i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.Infomails sendt til undervisere


På studieportalernes 'Corona'-side, kan man finde en oversigt over de infomails, der er sendt til de studerende på Nat og Tech.
Se fx Fysik og Astronomis studieportal: studerende.au.dk/studier/fagportaler/fysik/corona/

INFORMATION TIL DE STUDERENDE

Information til de studerende på studieportalerne

På studieportalerne kan de studerende på Nat og Tech finde alle vigtige informationer vedr. afviklingen af eksamen (sommer 20) og reeksamen (vinter 19-20) på siden 'COVID-19 eksamen og reeksamen'.

På siden finder de studerende selve eksamenplanen, oversigter over de omlagte eksamener, samt vigtig information i form af vejledninger, krav og retningslinjer. De finder også de seneste, løbende opdateringer om  omlægning af eksamen og reeksamen på baggrund af regeringens udmeldinger om genåbning.