Vejledning om afholdelse af undervisning under Corona (efterår 2020)

Mails til undervisere

Principper for undervisning på Natural Sciences og Technical Sciences i efterårssemestret 2020 (18. august)

Dette dokument beskriver principperne for hvordan Natural Sciences og Technical Sciences vil gennemføre undervisningen i Efterårssemestret 2020. Principperne er baseret på Sundhedsmyndighedernes anbefalinger og de retningslinjer for ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner, der blev offentliggjort af Uddannelses- og Forskningsministeriet den 2. juli 2020. Principperne har været drøftet i fakultetsledelsen på Natural Sciences 7/8 2020 og været i skriftlig kommentering på Technical Sciences. 

Herudover udsendte prodekan for uddannelse på Nat og Tech 14. juni 2020 ”Retningslinjer for planlægning af undervisning på NAT og TEK i efterårssemestret 2020”, hvoraf de tre hovedprincipper for undervisningsafvikling er som følger (afkortet version – hele notatet kan læses her):

 1. Undervisningen skal afvikles inden for den tidsramme, der fremgår af kursuskataloget, og den lokaleallokering, som ligger i skemaplanlægningen.
 2. De læringsmål der gælder for kurset skal opfyldes, medmindre der foreligger helt usædvanlige omstændigheder.
 3. Den præcise planlægning af uddannelsesaktiviteterne på de enkelte kurser kan frit foretages af den enkelte kursusansvarlige, i samråd med den uddannelsesansvarlige/uddannelseslederen, inden for ovenstående rammer og i henhold til AUs generelle retningslinjer.

Retningslinjerne for ansvarlig genåbning af 2. juli 2020

Uddannelses- og Forskningsministeriets retningslinjer giver de videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem studerende, hvis disse samles i faste grupper af 25-30 personer, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde. I situationer hvor flere grupper samles i samme undervisningslokale, fx forelæsninger i store auditorier kan de faste undervisningshold, der allerede fraviger anbefalingen om én meters afstand, placeres inden for faste zoner, som til gengæld har den anbefalede afstand til andre zoner/hold.

I forbindelse med laboratorie- og værkstedsundervisning kan det af hensyn til udnyttelsen af lokalekapaciteten være nødvendigt at samle studerende fra flere faste grupper på samme øvelseshold. I disse tilfælde vil 1-meters afstandskrav gælde. Anses det for nødvendigt at fravige 1 meters afstandskravet af hensyn til hensigtsmæssig gennemførelse af undervisningen, særligt i laboratorier og værksteder, kan dette ske, såfremt de studerende i stedet bærer mundbind, og der er ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, rengøring samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt-kontakter, med henblik på at begrænse smitterisikoen.

Principper for undervisningens afvikling på Natural Sciences og Technical Sciences i E20:

 • Studerende vil på 1. og i et vist omfang 2. studieår, hvor det er muligt blive inddelt i faste stamhold på op til 30 studerende – der henvises til de af ministeriet udsendte retningslinjer beskrevet ovenfor. Alternativt gennemføres undervisningen med overholdelse af 1-meterskrav.
 • På diplomingeniørområdet kan der af praktiske årsager ikke blive oprette faste stamhold.
 • Undervisning af store hold med begrænset mulighed for interaktion mellem studerende og underviser bør overvejes omlagt til virtuel undervisning, i det mindste for 3. års bachelorstuderende (for diplomingeniøruddannelserne: 6. og 7. semester studerende) og kandidatstuderende.
 • Det er de uddannelsesbærende institutters ansvar, i samarbejde med skemaplanlægningen, at de faste hold ikke blandes sammen. I tilfælde, hvor dette ikke kan undgås, henvises til de gældende retningslinjer for sikkerhedsforanstaltninger udstedt af Uddannelses- og Forskningsministeriet pr. 2. juli 2020; afstand, hygiejne og, hvis afstandskravet ikke kan overholdes, værnemidler, som f.eks. mundbind.
 • På læsepladser skal 1-meterkravet overholdes. Fakulteterne har taget initiativ til opsætning af telte på Katrinebjerg, Universitetsparken og Navitas, således at læsepladskapaciteten øges.
 • For 1. og 2. årsstuderende kan forelæsninger med et begrænset antal øvelseshold/faste hold gennemføres, således at disse faste hold sidder med den påkrævede afstand. På hvert af de faste hold udpeges der et antal dukse som sørger for afspritning af holdets zone efter endt undervisning i alle undervisningslokaler.
 • For 3. års bachelorstuderende og kandidatstuderende gennemføres undervisningen i henhold til gældende retningslinjer inkl. 1-meterkravet. Dette kan medføre, at en del af undervisningen skal omlægges til virtuel afholdelse, eller alternativt, at man på de enkelte kurser alternerer mellem tilstedeværelsesundervisning og virtuel undervisning.
 • Laboratorie- og værkstedsundervisning: De studerende skal bære mundbind i laboratorieundervisningen (LØ) og værkstedsundervisningen (herunder også værkstedspraktik og semesterprojektarbejde) for at begrænse smitterisikoen. Herved løses også udfordringen med, at TØ-hold og LØ-hold ikke altid er 1:1 i størrelsesforhold.
 • For 1. årsstuderende bør det overvejes at udfærdige faste læsegrupper fra starten af studiet, således at en evt. hel eller delvis nedlukning pga. smittefare stadig sikrer, at de studerende har faglige sparringspartnere online.

Fakulteterne tager initiativ til at organisere opmærkning og skiltning ift. regulering af færdsel i fakultetets bygninger. Ligeledes fastsættes ved skiltning kapacitet i alle undervisningslokaler, inkl. zoneopdeling til placering af faste hold i auditorier.

Fakulteternes studerende og medarbejdere opfordres på det kraftigste til at anvende smittestop-app’en.

Der er en særlig udfordring med sidefagsstuderende, samlæste kurser på tværs af eksempelvis diplomingeniøruddannelserne, tompladsstuderende, samt omgængere og studieskiftstuderende, da disse ikke tilhører et fast stamhold. Ved forelæsninger skal der derfor oprettes en afmærket zone med 1 meterkrav (”Zone med 1-meterkrav”) i hvert auditorium til denne gruppe studerende. Ved TØ-hold bør denne gruppe studerende, så vidt det er muligt, samles på et separat øvelseshold, såfremt der er et tilstrækkeligt antal studerende.

Studerende i øget risiko kan i undervisningssituationen vælge at sidde med afstand til de øvrige studerende og/eller beskytte sig med værnemidler. Studerende der af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i undervisningen ved fysisk fremmøde kan tilbydes hjælp gennem AUs udvidede studieassistent ordning.

Det er institutternes ansvar, at principperne overholdes.

Ift. mistanke om eller konstatering af smitte, henvises til de AUs retningslinjer herfor:

Kommentarer til undervisningsplan (18. august)

Læsning af offentliggjort undervisningsplan

 • Generelt om antal stamhold (hold/familiegrupper)
  • Antallet af hold er fastlagt under hensyntagen til dels ønsker fra institutter dels den kapacitet, som de benyttede undervisningslokalerne har. Det sidste hensyn betyder, at det ikke altid har været muligt at efterkomme institutternes ønsker.
 • Planlægningen af forelæsninger i auditorierne er sket under hensyntagen til de retningslinjer, som prodekan Finn Borchsenius udsendte 14. juni, findes også https://nat.medarbejdere.au.dk/uddannelse-og-undervisning/undervisning-og-eksamen/. Det betyder bl.a., at der er undervisningsblokke, hvor antal studerende eller stamhold ikke kan rummes i de anviste lokaler med henvisning til de begrænsninger, som en overholdelse af 1-meterkravet eller zone-opdelingen til stamhold kræver.
 • For kurser på science bacheloruddannelsernes 3. år samt på kurser på kandidatuddannelser gælder det helt generelt, at der er en blandet sammensætning af de tilmeldte studerende, og der kan derfor ikke dannes stamhold. Det betyder, at hvis undervisningen er placeret i lokaler, der i en ”ikke-Corona tid” kun lige giver plads til de tilmeldte studerende, så vil der ikke være plads i lokalerne, fordi 1-meter kravet skal overholdes. Det vil ikke være muligt at tilbyde andre lokaler, da fakulteterne ikke har det fornødne antal lokaler i den krævede størrelse til at dække det opståede behov ved overholdelse af 1-meter kravet.
  • Det betyder i praksis, at den enkelte kursusansvarlige/underviser er nødsaget til at medtænke on-line undervisning i en eller anden form ved afholdelse af kurset
 • For kurser på science bacheloruddannelsernes 2. år er billedet lidt mere nuanceret.
  • På følgende uddannelsers 2. år har det været muligt at operere med stamhold, hvorfor 1-meter kravet ikke skal overholdes
   • agrobiologi
   • biologi
   • datalogi
   • datavidenskab
   • geoscience
   • it-produktudvikling
   • molekylærbiologi,
   • molekylær medicin
   • nanoscience
  • på følgende uddannelsers 2. år er det IKKE muligt at operere med stamhold, hvorfor 1-meter kravet SKAL overholdes. Det betyder, at undervisningen på disse kurser skal håndteres på samme måde, som kurser på bacheloruddannelsernes 3. år og kurser på kandidatuddannelser, se ovenfor'
   • fysik
   • kemi
   • matematik
   • matematik-økonomi
   • medicinalkemi
 • For kurser på civilbacheloruddannelsers 2. år har det været muligt at operere med stamhold, hvorfor 1-meter kravet ikke skal overholdes
   • bioteknologi
   • byggeri
   • computerteknologi
   • elektroteknologi
   • kemiteknologi

Undervisningslokalernes kapacitet

Stamhold og øvrige studerende (18. august)

Stamhold

Som det er fremgået af de udsendte Principper for undervisnings i E20 på Nat Tech, så er det muligt at undervisningen kan foregå i de såkaldte stamhold på max 30 studerende (tidligere kaldet familiegrupper). Når store hold kan opdeles i stamhold, kan der i de fleste tilfælde rummes flere studerende i et auditorium, da afstandskravet på 1 meter inden for stamholdet skal ikke overholdes.

Det fremgår af den her udsendte Læsevejledning til undervisningsplan på hvilke uddannelser, der arbejdes med stamhold. Bemærk venligst, at alle diplomingeniøruddannelserne ikke er omfattet af stamhold.

For alle førsteårsstuderende på de naturvidenskabelige uddannelser og de tekniske bacheloruddannelser er der oprettet stamhold. De studerende bliver opdelt i stamhold i forbindelse med studiestarten. 

For andetårsstuderende på de uddannelser, hvor det er muligt at anvende stamhold, kan uddannelsen vælge denne løsning. Dette skal selvfølgelig ske med respekt for betingelserne for anvendelse af stamhold:

Et stamhold på første studieår eller andet studieår er

a. En gruppe på max. 30 studerende

b. Gruppen er den samme på al undervisning i E20 (dog kan der gælde andet i lab)

c. Gruppen skal sidde samlet i et anvist område i auditorierne, som er opmærkede til formålet

d. Gruppen skal sørge for afspritning efter endt undervisning

e. Hvis gruppen er sammen med andre studerende, skal 1 meter-kravet overholdes.

f. På teoretiske øvelseshold må et stamhold også afvige fra 1 meter-kravet i lokalerne.

Øvrige studerende:

kurser med stamhold, kan der også være studerende, som er optaget på gæstefag, tomplads, sidefag eller som følger kurset igen. Disse studerende er IKKE omfattet af retningslinjerne for stamhold, og skal derfor altid sætte sig i den zone i auditorierne, ’Zone med 1 meter krav’ således at afstandskravet overholdes, og gruppen skal sikre afspritning af borde efter endt undervisning.

Ved undervisning i mindre undervisningslokaler, fx i forbindelse med teoretiske øvelser – skal denne gruppe af studerende også overholde 1 meter-kravet. Det er underviserens ansvar at sikre, at disse studerende har mulighed for at holde 1 meter-kravet.

For al anden undervisning uden stamhold (dog ikke laboratorieundervisning) gælder, at afstandskravet på 1 meter skal overholdes. Undervisningslokaler har fået fastsat en kapacitet, som skal overholdes. Derfor kan det være nødvendigt at tilrettelægge undervisningen derefter og evt. omlægge til hel eller delvis digital undervisning – se Principper for undervisnings i E20 på Nat Tech. Det er lagt ud til de respektive institutter at sikre, at undervisningen gennemføres forsvarligt og at der anvendes et mix af tilstedeværelses- og online undervisning, så afstandskrav og øvrige sikkerhedskrav kan overholdes.

Laboratorieundervisning:

Al laboratorieundervisning vil være omfattet af krav om værnemidler. Information herom fås på de respektive institutter.

Praktiske forhold:

a. De store auditorier er opmærket med farver, således at hvert stamhold sidder i egen farvezone og at der er afstand imellem stamholdene. Er man i Stamhold kan alle pladser i farvezonen udfyldes.  Studerende uden for stamhold skal sidde i ’Zone med 1 meter krav’.

b. Hvis der undervises under overholdelse af 1 meter-kravet skal de studerende sidde på de farvede pladser – med en tom plads imellem sig.

c. Hvor det er muligt etableres der separat ind og udgang i auditoriet.

d. Undervisningslektioner med stamhold i auditorier skal tidsmæssigt afkortes, således at der gives tid til afspritning af borde efter undervisning, og til at få studerende ud af auditoriet og nye studerende ind i auditoriet. Det anbefales, at undervisningen starter 5 minutter senere end planlagt og slutter 5 minutter tidligere end planlagt.

e. Pauser i blokke af flere lektioner med det samme hold, planlægges af underviser under hensyntagen til afstandsregler og de studerendes velbefindende.

f. Det er underviserens ansvar, at lokalerne forlades afsprittet efter hver undervisningsgang. Retningslinjer kommer.

g. Hver stamgruppe på første år udpeger tutorer ’spritdukse’, som tager sig af det. Retningslinjer kommer.

h. Der vil være sprit og papir i alle undervisningslokaler.

i. Info-slides/video om god praksis for ind- og udgang af lokaler udleveres til alle undervisere og instruktorer.

Eksempel på farvemarkering i Auditorium E på Ny Munkegade (Pink er pladser reserveret til ”Zone med 1 meter krav”):

Nat-Tech undervisningslokaler med kapacitetsestimering (2. september)

Retningslinjer for planlægning af undervisningen i efterårssemesteret 2020 på Nat-Tech (12. juni)

12. juni 2020/prodekan for uddannelse Finn Borchsenius

Følgende er skrevet med udgangspunkt i AUs generelle retningslinjer for afvikling af undervisning i E20, drøftet i beredskabsgruppen og UFU d. 14-5-2020 (se vedhæftede) samt en forventning om at vi i efteråret 2020 stadig vil være underlagt de restriktioner der for nuværende gælder for afvikling af undervisning på campus. Her er det specielt kravet om 1 m afstand, der vil kunne give udfordringer med lokalekapacitet, der betyder at dele af undervisningen skal gøres digital.

I forhold til afvikling af undervisningen i E20 er der tre hovedprincipper som vi er nødt til at opfylde:

 1. Undervisningen skal afvikles inden for den tidsramme, der fremgår af kursuskataloget, og den lokaleallokering, som ligger i skemaplanlægningen. Dette skyldes, at det ikke ressourcemæssigt vil være muligt at udvide lokaleforbruget væsentligt, som krævet ved fx en generel dublering af aktiviteter.  Derudover vil det givet den tidsmæssige horisont ikke være muligt at gennemføre en hel ny skemaplanlægning baseret på indmeldte ønsker fra de enkelte uddannelser/kurser.
 2. De læringsmål der gælder for kurset skal opfyldes, medmindre der foreligger helt usædvanlige omstændigheder. Dette burde være muligt inden for de nuværende rammer for uddannelsesaktiviteter, inklusive afstandskrav. Der vil ikke blive gennemført en runde med individuelle justeringer af læringsmål, som det skete i forbindelse med forårets nødplanlægning.
 3. Den præcise planlægning af uddannelsesaktiviteterne på de enkelte kurser kan frit foretages af den enkelte kursusansvarlige, i samråd med uddannelsesansvarlige/uddannelsesleder, indenfor ovenstående rammer og i henhold til AUs generelle retningslinjer. Hermed gives fx mulighed for at rykke rundt i lokaleanvendelsen indenfor den planlagte ramme: fx hvis forelæsninger omlægges til digital form, der kan følges asynkront (dvs. de studerende kan selv tilrettelægge hvornår de arbejder med amterialet - fx video plus refleksionsspørgsmål, quiz el lign.), frigøres et auditorium der kan anvendes til at øge kapaciteten for teoretiske øvelser.

En proces for kommunikation af eventuelle ændringer til de studerende vil blive planlagt i samråd mellem studieadministrationen og uddannelsesledelsen.

Generelt opfordrer vi til at der udvises særlig opmærksomhed overfor nye studerende, at de sikres en struktureret hverdag med så meget fysisk fremmøde som muligt. Hvis dette kræver at der justeres på lokale planlægning, så anbefales det primært at der anvendes lokaler, som på samme tidspunkt er allokeret til et andet kursus (fx på 3. år eller KA) på samme uddannelse – efter aftale mellem UA/UL og de kursusansvarlige. Hvis det kræver at undervisningsperioden udvides eller at der laves andre ændringer i planlægningen kontaktes prodekanen/studieadministrationen.

Herudover vil det være op til fagligt skøn hvilke aktiviteter der omlægges til digital form, indenfor rammerne af AUs generelle retningslinjer. Semesterteamet må meget gerne inddrages i prioriteringen af hvilke dele af E20, der med fordel kan digitaliseres, og hvilke dele, der fortsat skal være med fysisk møde. STLL står ligeledes parat til at give råd og sparring omkring omlægning. Nogle generelle forslag til prioritering kunne være:

 • Forelæsninger der primært indeholder gennemgang af lærebogsstof omlægges til videoformat – mens perspektiverende forelæsninger forsøges bibeholdt evt. ved at de dubleres.
 • TØ og anden holdundervisning kan gennemføres ved inddragelse af auditorier frigjort ved digitalisering af forelæsninger.  Evt. omlægges en del af TØ til online gruppearbejde, så holdstørrelsen kan reduceres for de resterende TØ.
 • Der ydes en særlig indsats i forhold til at organisere online samarbejdsgrupper både for de nye førsteårsstuderende og for 3. semester studerende der har være specielt hårdt ramt af forårets nedlukning.
 • Førsteårsstuderendes faglige og sociale integration kan også tilgodeses ved at studiepladser på campus prioriteres til denne gruppe og der gøres en ekstra indsats for at organisere velfungerende læsegrupper.

Laboratorieundervisning udgør en særlig problemstilling. Planer for gennemførelse af laboratorieundervisning er under udarbejdelse på institutniveau i dialog med dekanat, fakultetsledelse og arbejdsmiljøorganisation.

Endelig skal det understreges at den nuværende situation, og de omfattende erfaringer med online undervisning der er høstet i foråret, giver os en unik chance for at tage et stort skridt i retning af blended learning, med alle de muligheder for en endnu højere undervisningskvalitet som ligger heri.

AU principper for håndtering af efterårssemesteret 2020

Med regeringens udmelding af 2. bølge fulgte en mindre åbning i forhold til de studerendes fysiske fremmøde på campus. Det forlyder, at der vil ske yderligere åbning i juni måned og meldingen er lige nu, at al undervisning som udgangspunkt er genåbnet fra august 2020.

I alle scenarier må formodes at gælde, at det udmeldte afstandskrav og øvrige sundhedsfaglige retningslinjer forventes overholdt. Det står også klart, at situationen hurtigt kan ændre sig på basis af det aktuelle smittetryk i samfundet.

Der er et presserende behov for allerede nu at gøre sig overvejelser om efterårssemesteret 2020, da planlægningen skal igangsættes medio/ultimo maj måned. Det vægtes i den forbindelse, at AU tager en række forholdsregler uden dog at anlægge en for restriktiv praksis, hvor vi digitaliserer ud over rammerne for, hvad der fagligt og didaktisk vurderes at være hensigtsmæssigt. Det gælder ikke mindst førsteårsstuderende, der vil have svært ved at opnå faglig og social integration uden fysisk tilstedeværelse på campus.

Nedenstående principper anbefales lagt til grund for planlægningen af efterårets undervisning på fakulteterne og i de enkelte studienævn. Som en del af arbejdet indgår en vurdering af belægningsgraden af undervisningslokaler, auditorier, laboratorier m.fl., når der tages højde for afstandskravet og øvrige sundhedsfaglige restriktioner. Det vil give indtryk af behovet for omlægning til virtuelle formater.

Tidligt i august bør vintereksaminerne underkastes en nærmere analyse set i lyset af forholdene til den tid med henblik på eventuelle omlægninger.

Principper for undervisning efterårssemesteret 2020

 • Al undervisning skemasættes uanset format, og uanset om dele heraf består i asynkrone aktiviteter, for at sikre struktur for både studerende og undervisere.
 • Udgangspunktet er, at al undervisning i efterårssemesteret 2020 gennemføres uden afkortninger eller planlagte aflysninger. I spil er således format, men ikke afholdelse af undervisning i sin fulde tidsmæssige udstrækning.
 • Den fysiske undervisning planlægges, så tidsrummet kl. 8-18 udnyttes med henblik på at sprede de studerende på campus. Tilsvarende planlægges den fysiske undervisning, så den fulde semesterlængde tages i anvendelse med henblik på en øget spredning af aktiviteter. I forbindelse med laboratorieundervisning kan det også blive nødvendigt at planlægge undervisning ud over dette tidsrum, hvis der til efteråret er restriktioner på laboratoriebelægning (fx 50%).
 • Undervisning af store hold med begrænset mulighed for interaktion mellem underviser og studerende overvejes omlagt til virtuel undervisning. Det gælder eksempelvis undervisning i auditorier, hvor det kan være vanskeligt at overholde afstandskravet m.fl. Som udgangspunkt vælges omlægning til virtuel undervisning over reduktion af holdstørrelser gennem fysisk dublering. Alternativt alternerer samme store hold mellem tilstedeværelsesundervisning og samtidig streaming. Princippet bygger på hensynet til AU’s underviserressourcer og bygningsmasse.
 • En vis andel af undervisningen planlægges helt eller delvist afholdt virtuelt under hensyntagen til kursernes egnethed til ’blended learning’ og mulighed for at opnå læringsmålene i virtuelle formater. Endvidere overvejes hensynet til internationale udvekslingsstuderende, der kunne have ønske om at følge kurser online fra et partneruniversitet eller egne udvekslingsstuderende, hvis udrejse er blevet aflyst efter almindelige tilmeldingsfrister på AU.
 • I tilfælde af behov for prioritering af fysisk undervisning vægtes dels adgang til undervisning for førsteårsstuderende på både bachelor- og kandidatniveau, dels undervisning, hvor adgang til fysisk infrastruktur, feltarbejde m.fl. er afgørende for at opnå undervisningens læringsmål.
 • Undervisningsaktiviteter der involverer tæt fysisk kontakt (fx idrætsaktiviteter, teaterproduktion m.v.) tilpasses de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
 • I planlægningen af semestret indgår løbende overvejelser om studiemiljøet og de studerendes trivsel, så de studerende i videst muligt omfang tilbydes rimelige forhold i form af jævn arbejdsbelastning, mængden af ydertidspunkter m.v. samt muligheder for aktiviteter i studiegrupper og adgang til læsepladser.
 • Ekskursioner og studieture uden for Danmarks grænser bør kun gennemføres på baggrund af en faglig vurdering af nødvendigheden heraf, og skal begrænses til destinationer, der vurderes forsvarlige, jf. Udenrigsministeriets rejsevejledning. Ekskursioner og studieture i Danmark kan gennemføres under almindelig iagttagelse af gældende regler for afstandskrav og sundhedsfaglige retningslinjer.

Arrangementer, fredagsbarer m.v.

 • Større faglige arrangementer, gæsteforelæsninger, foredragsrækker m.v. uden for den almindelige undervisning afholdes i overensstemmelse med gældende regler for afstandskrav og øvrige sundhedsfaglige retningslinjer. Arrangementer med flere deltagere end gældende regler for forsamlingsomfang skal godkendes i ledelsesstrengen og i videst muligt omfang planlægges med begrænsning af fysisk kontakt (f.eks. via tilbud om online-deltagelse, opdeling i grupper m.v.)
 • Fredagsbarer, fester og lignende sociale arrangementer, der finder sted i AU’s lokaler, skal overholde de gældende regler for forsamling, afstandskrav, m.v. som gælder i samfundet i almindelighed, og kan ikke sidestilles med kravene til faglige aktiviteter.

Retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter

Generelt

 • Medarbejderne og studerende må ikke møde frem fysisk på AU, hvis de føler sig syge og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. De skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver ledelsen i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
 • For studerende, der tilhører en særlig risikogruppe, gives mulighed for at gennemføre alle eksamensaktiviteter online i forårssemesteret 2020.
 • Hvis studerende i en særlig risikogruppe ønsker at deltage i undervisningsaktiviteter på campus eller gennemføre eksamen ved fysisk fremmøde på campus, skal han eller hun tage kontakt til den lokale studieadministration, som vil hjælpe med at finde en løsning.
 • Ved ankomst til arbejdspladsen skal man vaske eller afspritte hænder.

Retningslinjerne nedenfor bygger på UFM’s godkendte retningslinjer.

 • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.
 • I forbindelse med afvikling af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde må studerende kun opholde sig i bygningen i en begrænset venteperiode før og under selve eksamensafviklingen. Den studerende skal derfor modtage individuelle informationer om mødetidspunkt fra studieadministartionen.  

AKTUEL INFORMATION TIL STUDERENDE

Info om Corona-situationen fra Nat-Tech og AU

Fra Nat-Tech

Fra AU


Ny ordning for studerende, der er forhindret i at møde op pga. Corona

Hvis en studerende ikke kan møde fysisk op på AU som følge af forhold direkte relateret til Coronavirus, har han/hun mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan den studerende fortsat følge sit studie hjemmefra.

Læs mere på studieassistent.au.dk.