Dekanens sommerhilsen 2022

Eskild Holm Nielsen benytter i sin sommerhilsen lejligheden til at gøre status på en tid, som er præget af forandringer, men også af nye, spændende muligheder for Tech.

Foto: AU Foto

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at gøre status på en tid, som er præget af forandringer, men også af nye, spændende muligheder for Tech.

2022 har indtil videre været et travlt år for os alle. Åbningerne af store, faglige forskningscentre som START, Land-CRAFT og CORC har i høj grad understreget styrken i Techs faglige miljøer og vores stærke profil inden for internationalt anerkendt forskning.

Det er imponerende, hvad vi i fællesskab kan opnå. Techs forskere har været ekstremt dygtige til at hente forskningsmidler hjem, udover de to store centre, CORC og Land-CRAFT, har Tech i skrivende stund opstartet projekter for 524 millioner kroner i 2022. Dekanatet er stolte over den enorme succes fakultetets forskere har med hjemtaget af midler. Det gør, at Tech kan levere endnu mere af den forskning, som gør en stor forskel for samfundet.

I starten af 2022 faldt en politisk aftale om ”flere uddannelser i hele landet” også på plads. Konkret betyder det for Tech, at vi står over for en ny epoke med etableringen af AU Viborg - Forskningscenter Foulum. Som ét samlet nationalt fyrtårn og uddannelsescampus inden for jordbrugsvidenskab og fødevareproduktion, er der store forventninger til vores nye uddannelser og vores kommende studerende i Foulum. Som det grønne og samarbejdende fakultet, skal vi kunne levere på alle parametre, og det er både spændende og udfordrende. 

Processen med at etablere AU Viborg er i gang og både dekanatet, institutledelser og medarbejdere er involverede i arbejdet med udviklingen af den nye campus. Der er nedsat en række koordineringsgrupper og arbejdsgrupper inden for områder som bl.a. byggeri, uddannelse, forskning, rekruttering og det kommende studiemiljø i Foulum. Vi ønsker at involvere så meget som muligt i processen og vil derfor også løbende kommunikere om proces, fremdrift og udviklingen af AU Viborg.

Vi fortsætter vores satsning på ingeniørområdet frem mod 2026. Der skal lyde en stor tak for den store indsats der er lagt, for at give form til vores fire ingeniørinstitutter.  Vi har nu et solidt fundament for stærke og faglige fællesskaber mellem institutterne som også kan imødekomme et vækstscenarie på ingeniøruddannelserne.

Jeg ved, at flytninger har fyldt meget hos mange af jer. Det kræver ekstra arbejde og måske nye måder at indrette hverdagen på, når man skal overgå til nye kontorer og laboratorier. Medarbejdertrivsel og et godt studiemiljø for vores studerende er en høj prioritet for os alle. Der skal derfor lyde en stor tak til de berørte medarbejdere, for at udvise velvilje, tålmodighed og omstillingsparathed i forhold til de nødvendige tilpasninger i dagligdagen. 

Jeg tror på, at vi gennem Campus 2.0 kan skabe en større sammenhæng på tværs af AU og Tech, så vi kan fortsætte vores fælles retning og ambition om at skabe grøn og samfundsmæssig impact og uddanne vores studerende til et sultent arbejdsmarked.

For nylig fik vi endelig underskrevet den ny Rammeaftale 2022-2025 mellem AU og Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Rammebevillingen er i år på 364 mio. kr. Rammeaftalen er gennem mange år blevet beskåret og det bliver den fortsat, og derfor har forskningsbeløbet varet faldende i årevis. Forhandlingerne om at genoprette forskningsbeløbet fortsætter for 2023. Til trods for, at aftalen formelt blev underskrevet langt inde i året, har vores forskere og rådgivere arbejdet stærkt videre med de opgaver, der har været planlagt.

Jeg vil i anledning af den forestående sommerferie gerne ønske jer alle en rigtig dejlig sommer.

Jeg glæder mig til at møde jer igen i løbet af efteråret, hvor jeg og dekanatet planlægger at komme rundt på  vores lokaliteter. 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god, velfortjent og solrig ferie! 

Med venlig hilsen 

Eskild Holm Nielsen 

Dekan, Faculty of Technical Sciences