Universitetsledelsens kommentar til aftale om kandidatudvalg

Kære medarbejdere og ledere på Aarhus Universitet

De syv partier bag kandidatreformen fra juni er nu nået til enighed om et kommissorium for det kandidatudvalg, der skal ”udforme det nye bachelor- og kandidatuddannelseslandskab”. Det fremgår af en nyhed fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I kommissoriet er det defineret, at kandidatudvalget inden for rammerne udstukket i reformen fra juni skal komme med anbefalinger til:

  1. nyt kandidatlandskab
  2. kvalitetsløft af kandidatuddannelserne
  3. administration og undervisningstilrettelæggelse
  4. videreuddannelse og livslang læring
  5. mulighed for forskerspor for dimittender for kandidatuddannelser på 75 ECTS-points
  6. sektordimensionering

Det er en meget omfattende opgave, udvalget står over for, og det bliver en endnu større opgave for Aarhus Universitet såvel som de øvrige universiteter at udmønte den ønskede politiske omlægning.

Af kommissoriet fremgår det, at alle hovedområder vil blive underlagt en eller anden grad af omlægning til andre kandidatuddannelser end de nuværende, og forligspartierne har aftalt en cirkaprocentfordeling for omlægningerne af kandidatuddannelsespladser på hovedområdeniveau: 35 procent på humaniora, 40 på samfundsvidenskab, 30 på naturvidenskab, 10 på sundhedsvidenskab og 15 procent på teknik.

Aarhus Universitet har gentagne gange påpeget, at med sundhedsvidenskab som en undtagelse er den ulige fordeling mellem hovedområderne særdeles uhensigtsmæssig og vil gøre det vanskeligere at opfylde målene for omlægninger i reformen. At omlægningsprocenterne er mindsket væsentligt ift. udspillet fra reformkommissionen ændrer ikke på dette synspunkt. For Aarhus Universitet, der udbyder uddannelser inden for alle hovedområder, kræver det en langt større forandring af uddannelserne på Aarhus BSS, Arts og Natural Sciences end på Technical Sciences og Health. Det skal vi alle have respekt for, når vi skal i gang med at finde de bedste løsninger.

Af kommissoriet fremgår det, at de otte universitetsrektorer, to studenterrepræsentanter samt departementschef, direktør, styrelsesdirektør og vicedirektør fra ministeriet udgør kandidatudvalgets medlemmer. Ministeriet varetager formandskabet for udvalget, og Danske Universiteters direktør får en plads som observatør.

Kandidatudvalget har sit første møde i efteråret 2023 og skal komme med sine anbefalinger inden udgangen af oktober 2024.

Endnu en gang vil vi gerne understrege, at Aarhus Universitet er et fremragende universitet med uddannelser af højeste kvalitet. Det vil vi også være i fremtiden. Det er en vanskelig opgave, vi nu skal i gang med. Vi går konstruktivt ind i arbejdet og finder de bedst mulige løsninger med respekt for faglighederne, aftagerne og ikke mindst de studerende. Processen her på AU bliver nu tilrettelagt.

Venlig hilsen

Universitetsledelsen

Rektor Brian Bech Nielsen

Prorektor Berit Eika

Universitetsdirektør Kristian Thorn

Erhvervsdirektør Lone Ryg

Dekan for Aarhus BSS Thomas Pallesen

Dekan for Faculty of Arts Maja Horst

Dekan for Faculty of Health Anne-Mette Hvas

Dekan for Faculty of Natural Sciences Kristian Pedersen

Dekan, Faculty of Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen

Link til nyhed fra UFM

Link til kommissorium for Kandidatudvalget

Link til kandidatreform