Økonomiske udfordringer på Tech

Processen for de økonomiske besparelser for Tech er gået i gang, og institutterne og administrationscenteret har nu orienteret deres medarbejdere om de forventede besparelser, herunder det antal stillinger, der forventes nedlagt. Der har været gode drøftelser i samarbejdsudvalgene som, trods den svære situation, understreger at dialog er helt central for, at Tech kommer igennem besparelserne bedst muligt.

Opens in larger version
Foto: Simon Abrams (Unsplash)

Den 1. marts orienterede dekan Eskild Holm Nielsen om at Tech har en økonomisk ubalance på ca. 70 mio. kr., som skal indhentes fra og med 2022. Den 9. og 10. marts afholdtes LSU-møder og medarbejdermøder på de enkelte institutter og centre om den økonomiske situation.

Fakultetsledelsen har fundet besparelser på bygningsomkostninger, fællesomkostninger, administrationen og ph.d.-puljen. Disse besparelser til trods, efterlader det et udestående på 34 mio. kr. på miljø- og fødevareinstitutterne og 8 mio. kr. på de fire ingeniørinstitutter. På LSU-møderne er der indkommet flere gode forslag til supplerende løsninger til at finde besparelserne. Det er f.eks. forslag til fleksible kontorpladser, onlinemøder samt et eftersyn af udgifter til bl.a. faciliteter og infrastruktur.

Institutter, der er nødsaget til at foretage stillingsnedlæggelser, har orienteret LSU om det antal stillinger, der forventes nedlagt, samt muligheden for at indgå frivillig fratrædelsesaftale eller senioraftale. På hjemmesiden om den igangværende økonomiske proces kan man finde en oversigt over processen for frivillige aftaler samt beskrivelse af senior- og fratrædelsesordningerne.  

”Jeg forstår de frustrationer og den utryghed, denne besparelsesproces har medført. Jeg og hele fakultetsledelsen vil gerne takke for at bidrage med forslag til løsninger, der vidner om et stort engagement i hele organisation. Det er afgørende, at vi løser vores udfordringer i fællesskab, så vi bevarer vores internationalt førende position inden for forskningsområderne, og udnytter det potentiale fakultetet har. Vi vil fortsat være et attraktivt sted at studere og ikke mindst er en attraktiv arbejdsplads,” siger dekan Eskild Holm Nielsen.

”Jeg er samtidig glad for, at der på institutterne er fokus på at lykkes endnu bedre med at udnytte mulighederne for at skaffe ekstern finansiering. Der ligger et stort potentiale her, og det er derfor altafgørende, at vi fastholder vores styrkepositioner på tværs af fakultetet inden for forskning, rådgivning og undervisning. Fakultetets institutter står helt centralt i forhold til grøn omstilling digitalisering og ingeniørområdet” slutter han.

Næste skridt i processen

Den 26. april vil medarbejderne på de berørte institutter blive orienteret om det samlede antal stillingsnedlæggelser fordelt på fratrædelsesaftaler og forventede påtænkte afskedigelser. 

I den mellemliggende periode undersøges mulighederne for indgåelse af senior- og fratrædelsesaftaler på de institutter, der er nødsaget til at nedlægge stillinger. Disse tiltag skal medvirke til at nedbringe antallet af nødvendige afskedigelser.

Fakultetsledelsen har i forbindelse med besparelsesprocessen vedtaget et kvalificeret ansættelsesstop på Tech gældende fra 1. marts til 30. juni 2021. Det omfatter stillinger inden for det teknisk-administrative område samt videnskabelige stillinger. Mere information om, hvad det kvalificerede ansættelsesstop omfatter, findes på siden om økonomiprocessen (kræver VPN-adgang).