Fokusgrupper leverer anbefalinger til det videre strategiarbejde

I slutning af sidste år arbejdede fire fokusgrupper i et intenst forløb med det formål at bidrage med input til en fælles ambition og strategisk retning for fakultetet. Her kan du læse om de mange idéer og input, fokusgrupperne har givet til det videre arbejde med en samlet strategi for Tech.

Billedet åbner i større version
Medarbejdere i fire fokusgrupper har fokuseret på hvert af de fire strategiske temaer Grøn omstilling, Digitalisering, Entreprenørskab og Identitet og profilering. Foto: Chris Montgomery, Unsplash

Medarbejdere i fire fokusgrupper har fokuseret på hvert af de fire strategiske temaer Grøn omstilling, Digitalisering, Entreprenørskab og Identitet og profilering, der er udvalgt af fakultetsledelsen og ligger i forlængelse af AU’s strategi. Grupperne er sammensat af repræsentanter fra administration, institutter og centre, og de har fået til opdrag at samle faglige overvejelser om den fremtidige retning inden for de enkelte temaer.

Resultatet af deres arbejde er fire korte hvidbøger, der skal behandles af fakultetsledelsen, før der kan komme en bredere proces.

"Jeg vil gerne sige deltagerne i fokusgrupperne tak for det gode arbejde og de meget brugbare hvidbøger, der er resultatet heraf. Vi har haft første præsentation af hvidbøgerne i fakultetsledelsen, og det har allerede bidraget til gode drøftelser. Vi har med fokusgruppernes anbefalinger et stærkt grundlag for det videre arbejde med strategien, og jeg ser frem til at dykke mere ned i dem de kommende måneder,” siger Eskild Holm Nielsen, dekan på Faculty of Technical Sciences.

>> Strategiproces for Tech skudt igang

Herunder gennemgås de fire temaer, ligesom der er link til hvidbøgerne (engelsk).

Grøn omstilling

Tech uddanner og forsker i løsninger til den grønne omstilling. Men hvad betyder det konkret? Og hvilke tiltag skal der til, for at vi udnytter vores styrker på området? I det følgende kan du læse et sammendrag af fokusgruppens anbefalinger.

Fokusgruppen foreslår højt ambitionsniveau med afsæt i et tæt samarbejde mellem videnskab, erhverv og en række øvrige interessenter.

”Den grønne omstilling er et område, hvor Tech virkelig kan gøre en forskel. Faglighederne spænder vidt og kan i samarbejde understøtte hinanden i at finde de nye løsninger, der er brug for. Derfor har det også været en central del af fokusgruppens drøftelser, hvordan vi kan styrke det tværgående samarbejde på fakultetet” siger Carsten Suhr Jacobsen, institutleder på Miljøvidenskab og den ene forperson i fokusgruppen.

Techs tilgang til bæredygtig udvikling af kæden mellem landbrug, industri, byggeri, energi og forbrug skal være systemisk inden for forskning, uddannelse og myndighedsbetjening. Det omfatter løsninger til yderligere reduktion af drivhusgasser og andre udledninger, udvikling af synergier og reduktion af trade-offs mellem fødevareforsyning, biodiversitet, økosystem og brug af ressourcer amt endelig udvikling af nye teknologier og digitalisering.

Gruppen understreger i hvidbogen, at alle løsninger bør inkludere biologiske, tekniske og samfundsmæssige aspekter af den grønne omstilling og peger på tre indsatsområder, som Tech bør tage fat på:

  • Forbedring af interdisciplinær forskningssamarbejde på tværs institutter og centre
  • Udvikle nuværende og fremtidig state-of-the-art forskningskapaciteter og infrastruktur i samarbejde med eksterne interessenter, inkl. Living Labs
  • Effekt gennem formidling, uddannelse, myndighedsbetjening og egen praksis.

Læs hele hvidbogen om grøn omstilling her

Digitalisering

Twin transition er et begreb, der dækker over, at fremtidens grønne omstilling er afhængig af fremtidens digitale løsninger. Derfor skal Tech også forholde sig til, hvordan digitalisering kan tænkes ind i strategiske tiltag i forhold til den grønne omstilling. Du kan læse et sammendrag af fokusgruppens anbefalinger her.

Fokusgruppens overordnede betragtninger er, at Tech er unikt placeret i forhold til at bidrage til twin transition, da fakultetet favner ekspertise, uddannelse og forskning inden for digitalisering og grøn omstilling. Samtidig står de sektorer, som Tech arbejder med og forsker i, over for teknologiske kvantespring, hvilket giver helt nye muligheder for at finde digitale løsninger til grønne udfordringer.

”Digitalisering er nøglen til at forstå og levere på den grønne omstilling. Derfor skal Tech excellere i interdisciplinært samarbejde mellem forskere med digital ekspertise og forskere med domæneekspertise. Og dette samarbejde skal i højere grad understøttes af data og computing infrastruktur. Det forudsætter ganske enkelt, at vi – studerende såvel som forskere – løfter vores digitale kompetencer til det næste niveau,” siger Brian Vinter, prodekan for forskning og formand for fokusgruppen om digitalisering.

De områder, som fokusgruppen anbefaler at forfølge for at kunne indfri ambitionen om Tech som ledende fakultet i computer og dataintensive løsninger for den grønne omstilling og andre samfundsudfordringer, er at Tech:

  • Arbejder mod at blive frontløber inden for data og computing infrastruktur og management
  • Samarbejder bedre på tværs af Tech understøttet af digitale teknologier og data. Tech skal samarbejde sømløst internt og med eksterne partnere ved brug af digitale teknologier
  • Booster dimittendernes digitale kompetencer. Dimittender fra Tech skal være kompetente i digitaliseringen af deres domæne og skal kunne anvende dette til at skabe løsninger for at fremme den grønne omstilling og adressere andre samfundsudfordringer
  • Styrker sin digitale profil og sit brand, bl.a. gennem større flagskibsprojekter inden for grøn og digital transformation.

Læs hele hvidbogen om digitalisering her

Entreprenørskab

Tech skal bidrage til samfundets vækst ved at uddanne kandidater, der kan imødekomme efterspørgslen fra fremtidens arbejdsmarked og tør kaste sig ud i at skabe startups og spinouts. Derfor skal vi være stærke på entreprenørskab og styrke koblingen mellem forskning og virksomheder. Her kan du læse fokusgruppens anbefalinger.

Entreprenørskabsfokusgruppens ambitioner er, at Tech bliver et førende, forskningsbaseret ‘entreprenant fakultet'. Vi har gode forudsætninger for dette baseret på vores inkluderende kultur og samarbejdende indstilling.

”Jeg ser et kæmpe potentiale i, at Tech kan bidrage betydeligt til entreprenørskab i det danske samfund. Vi gør det allerede godt, men der er et stort ønske på tværs af fakultet om at bidrage endnu mere til innovation og udvikling,” siger Stefan Borre-Gude, viceinstitutleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi og den ene forperson i fokusgruppen.

Fokusgruppen fandt, at det var vigtigt at afgrænse entreprenørskab, så det giver mening i Techs kontekst ved at udvide begrebet fra Entreprenørskab til ‘Det Entreprenante Fakultet’. Det betyder, at Entreprenørskab, Intraprenørskab, Innovation, Spinouts og start-ups samt samarbejde og videndeling med virksomheder alle er elementer, som Tech bør arbejde med.

Fokusgruppen anbefaler således at igangsætte følgende indsatser:

  • Afdække barrierer blandt forskere, studerende, virksomheder/SMV’er i forhold til arbejdet med entreprenørskab
  • Styrke kulturen omkring entreprenørskab: Især incitamentsstrukturer, men også mere fokus på uddannelse og på et stærkere internt samarbejde for at opbygge en stærkere ‘entreprenant kultur’
  • Skabe et sammenhængende system, der skal sikre en smidigere eksekvering af det entreprenante. Dette gælder både AU’s og fakulteternes infrastruktur (fx TTO), The Kitchens rolle og kontakten til de eksterne parter, der skal have gavn af Techs entreprenante tilgang.

Læs hele hvidbogen om entreprenørskab her

Identitet og profilering

Tech er et nyt fakultet, som består af institutter med forskellige fagligheder. Vi skal finde vores fællestræk, synliggøre vores særegenhed og blive tydelige på vores styrker – både internt og eksternt. Her kan du læse fokusgruppens bud på, hvordan de overordnede ambitioner for Techs satsning på identitet og profilering kan udmøntes i fremtiden.

Fokusgruppen har beskæftiget sig med defineringen af Techs identitet indadtil og profileringen af fakultetet udadtil helt overordnet set. Gruppen har udarbejdet følgende forslag til en ambitionsformulering for identitet og profilering:

For at skabe en fælles identitet på Tech anbefales det, at det sker gennem et øget samarbejde, der sikrer, at vi udlever vores synergier og forløser bredden mellem grundforskning og det praksisnære. Det vil kunne føre til, at vi kan svare på helt nye udfordringer, levere bedre løsninger, opnå stor samfundsmæssig effekt og opnå motivation og arbejdsglæde ved at bidrage til løsningen af de samfundsrelevante udfordringer.

For at skabe en stærk og tydelig profilering af Faculty of Technical Sciences anbefales det, at Tech skal levere et vidensfundament i form af forskning, udvikling, uddannelse og forskningsbaseret myndighedsbetjening, og skabe løsninger og teknologier, som svar på en række samfundsrelevante udfordringer. Vidensfundamentet bør indbefatte det erkendelsesmæssige, den nødvendige teknologiske udvikling samt grundlaget for politisk handling.

”Internt skal vi sikre brede faglige netværk på tværs af alle tech-institutter, vi skal sikre os, at alle føler sig inkluderet og at der er en egentlig samhørighed. Når disse interne forhold er på plads, så har vi bedre forudsætninger for at kunne levere i vores faglige bredder, høste synergier og dermed blive foretrukken samarbejdspartner for erhvervslivet, myndigheder og vidensinstitutioner”, siger Hanne Bach direktør på DCE og formand for fokusgruppen om identitet og profilering.

Læs hele hvidbogen om identitet og profilering her

Næste skridt

De fire hvidbøger fra fokusgrupperne med konkrete anbefalinger til tiltag inden for de strategiske indsatsområder kommer til at indgå i fakultetsledelsens videre arbejde med den endelige strategi for Tech. Strategiprocessen har i hele forløbet fokus på inddragelse og decentrale input.

Den røde tråd for alle delprocesser er, hvordan vi på Tech kan omsætte AU-strategien, samtidig med at vi kan blive mere tydelige på, hvad vi skal stå for og kendes for som fakultet.

Ud over arbejdet fra fokusgrupperne består Techs strategiarbejde af to øvrige hovedspor, der omhandler ledelsesudvikling i fakultetsledelsen samt koordinering og samarbejde på det administrative område, internt på fakultetet, og til Nat og administrationscenteret.

Deltagere i fokusgrupperne

Grøn omstilling:
ENVS Carsten Suhr Jacobsen, Chair
ANIS Klaus Lønne Ingvartsen, Chair
ENG Anders Bentien
NAT-TECH ADM Bent Lorentzen
FOOD Hanne Lakkenborg Kristensen
ASE Kasper Lynge
ENVS Lars Kjerulf Petersen 
FOOD Lene Hegelund
BIOS Morten Tune Strandberg 
ANIS Peter Lund
QGG Torben Asp 
DCE Vibeke Vestergaard Nielsen 
AGRO Uffe Jørgensen
TECH Kia Sofie Abildtrup, Secretary
Mobilize Strategy Consulting Marie Louise Blauenfeldt, Facilitator 

Digitalisering:
TECH Brian Vinter, Chair
AGRO Mogens Humlekrog Greve
ANIS Søren Østergaard
ENG/DIGIT Hugo Daniel Macedo
 ENG/DIGIT Peter Gorm Larsen
 ENVS Peter Langen
QGG Just Jensen
ENG Mikael Bergholz Knudsen
DCE Lars Moeslund Svendsen
DCA Claus Bo Andreasen
NAT-TECH ADM Kim Kusk Mortensen
TECHCagdas Citirikkaya, Facilitator
TECH Ida Grarup Nielsen, Secretary

Entreprenørskab:
FOOD Michelle Williams, Chair
ASE Stefan Borre-Gude, Chair
AGRO Henrik Brinch-Pedersen
ANIS Jan V. Nørgaard
ANIS Mette Olaf Nielsen
ASE Helle Wivel
BIOS Annette Bruhn
BIOS Stine Slotsbo
DCA Margrethe Høstgaard
DCE Michael Strangholt
ENG Henning Sejer Jakobsen
ENVS Hans Sanderson
ENVS Pedro Carvalho
FOOD Stella Spanou
QGG Kristian Meier
TECH Ida Grarup, secretary
TECH Thomas Plesner, facilitator

Identitet og profilering:
DCE Hanne Bach, Chair
ENG Lars Ditlev M. Ottosen, Chair
AGRO Sabine Ravnskov
BIOS Aksel Bo Madsen
FOOD Margrethe Therkildsen
ANIS Ole Højberg
ENG Jesper Bruun
ENVS Marlene Schmidt Plejdrup
QGG Morten Kargo
ASE Kim Harel
DCE Kirsten Bang
DCA Klaus Horsted
NAT-TECH ADM Anne Mette Siem
TECHBo Bukh Linneberg, Facilitator
TECH Ida Marie Gerdes, Secretary