Strategiproces for Tech skudt i gang

Faculty of Technical Sciences har snart et år på bagen, og efter en rundtur hos alle fakultetets institutter, har dekan Eskild Holm Nielsen sammen med dekanatet igangsat en strategiproces. Det vil foregå i en tresporet proces, hvor der blandt andet indgår fokusgrupper om de vigtigste strategisk prioriterede temaer.

Techs strategiproces
Techs strategiproces er bygget om omkring følgende tre spor: Ledelsesudvikling i fakultetsledelsen, Fokusgrupper om strategisk temaer og Administrativt samarbejde, koordinering og prioritering

Dekanens institutrundtur har vist, at Tech er et fakultet med stærkt fokus på uddannelse, forskning og samarbejde.

”Jeg ønsker, at vi på Tech skal være kendt som det samarbejdende fakultet, og det glæder mig at opleve det i praksis på institutterne. Med et stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem fakultetets enheder kan vi skabe mærkbare resultater, der er til gavn for samfundet,” siger Eskild Holm Nielsen, dekan på Tech.

Ny strategi til et nyt fakultet

Nu er tiden kommet til, at det nye fakultet skal have formuleret en klar og tydelig strategi, der konkret kan omsætte AU’s overordnede strategi til handling. Derfor er der igangsat en strategiproces, der skal give det nye fakultet samt institutter og enheder en fælles retning og identitet.

”Vi går i gang med at udvikle fakultetets strategi, og den skal skabe konkret handling ud af AU’s overordnede strategi. Samtidig skal den fungere som et pejlemærke for de enkelte institutstrategier og sikre flere samarbejdsflader mellem institutterne og udadtil,” uddyber Eskild Holm Nielsen.

Sideløbende med strategiprocessen på Tech har AU’s ledelse taget hul på arbejdet med at konkretisere AU’s strategi for 2020-2025. Læs mere om AU’s strategi.

Techs strategiproces er bygget om omkring følgende tre spor:

  • Ledelsesudvikling i fakultetsledelsen
  • Fokusgrupper om strategisk temaer
  • Administrativt samarbejde, koordinering og prioritering

Ledelsesudvikling i fakultetsledelsen

Dette spor omhandler fakultetsledelsens arbejde med at sætte fælles strategisk retning for fakultetet med udgangspunkt i AU-strategien, og med afsæt i input fra fire fokusgrupper, der er sammensat af repræsentanter fra hele fakultetet. Det forventes at fakultetsledelsen i foråret 2021 kan præsentere den samlede strategi for Tech på et seminar – og for FSU, som skal være med til at udvikle en plan for, hvordan vi kan omsætte strategien lokalt på Tech.

Fokusgrupper med fire strategiske temaer

Dette spor består af fire fokusgrupper, der fokuserer på fire forskellige strategiske temaer. Fokusgrupperne er sammensat af fakultetsledelsen og vil bestå af repræsentanter fra administration, institutter og centre. Grupperne skal bidrage med input til fakultetsledelsens arbejde med en fælles ambition og strategisk retning for fakultetet. Processen for fokusgrupperne bliver kort og komprimeret i november, og skal resultere i korte hvidbøger til fakultetsledelsen.

Fokusgruppernes opgave er at samle faglige overvejelser af den fremtidige retning inden for fire strategiske temaer. De fire temaer, der er besluttet af dekanatet, og ligger i forlængelse af AU strategien, er:

Identitet og profilering: Tech er et nyt fakultet, og består af institutter med forskellige fagligheder. Vi skal finde vores fællestræk, synliggøre vores særegenhed, og blive tydelige på vores styrker – både internt og eksternt.

Grøn omstilling: Tech uddanner og forsker i løsninger til den grønne omstilling. Men hvad betyder det konkret? Og hvilke tiltag skal der til, for at vi udnytter vores styrker på området?

Digitalisering: Twin transition er et begreb, der dækker over, at fremtidens grønne omstilling er afhængig af fremtidens digitale løsninger. Derfor skal Tech bl.a. også forholde sig til, hvordan digitalisering kan indtænkes i vores strategiske tiltag i forhold til grøn omstilling.

Entreprenørskab: Tech skal bidrage til samfundets vækst ved at uddanne kandidater, der kan imødekomme efterspørgslen fra fremtidens arbejdsmarked. Vi skal styrke koblingen mellem forskning og virksomheder, og vi skal bidrage med helt konkrete tekniske løsninger til den grønne omstilling af samfundet. Derfor skal vi være stærke på entreprenørskab.

Administrativt samarbejde, koordinering og prioritering

Det tredje spor i strategiprocessen er fokuseret på samarbejde, koordinering og prioritering på tværs af fakultetssekretariatet, institutsekretariaterne og administrationscenteret. Samarbejde er nemlig helt grundlæggende for et velfungerende, agilt fakultet, og administrationscenteret har med opdelingen af ST i to nye fakulteter fået nye samarbejdsflader. For at Tech som fakultet kan lykkedes med ambitionerne for forskning, uddannelse, entreprenørskab mv., er der brug for at den administrative understøttelse har en kontinuerlig dialog omkring opgaveløsningen Dertil kommer, at det gode samarbejde med vores kolleger på Nat skal fastholdes. Også input fra dette spor indgår i fakultetsledelsens beslutning om den samlede strategiske ambition for Tech, og omsætningen af AU-strategien.

Implementering af strategien

Strategiprocessen på Tech vil forløbe resten af året og ind i det tidlige forår i 2021. Herefter vil den løbende skulle implementeres i jeres daglige arbejde på institutter og enheder, da I som medarbejdere er med til at sikre, at strategien bliver forankret i organisationen. FSU vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af implementeringsfasen.