Økonomiske udfordringer på Tech

Tech?har en umiddelbar?økonomisk ubalance, som vi skal håndtere i de kommende måneder.?Vi skal?skabe langtidsholdbare løsninger, så vi fremadrettet får en konkurrencedygtig organisation med en sund og bæredygtig økonomi.??

Åbner i en større version
Vi tager situationen alvorligt,?og arbejder i fakultetsledelsen tæt sammen om at finde forslag til løsninger på vores økonomiske udfordringer, med fokus på en ordentlig, redelig og rettidig proces, der kan fremtidssikre TECH, siger dekan Eskild Holm Nielsen

Tech står over for en økonomisk ubalance, der skal håndteres. Fakultetsledelsen har arbejdet intensivt for at finde langtidsholdbare løsninger, der sikrer TECHs økonomi på sigt. 

De økonomiske udfordringer betyder, at alle fakultetets institutter skal reducere i omkostningerne og øge indtægterne for at sikre økonomisk balance. Der er fundet reduktioner i bygningsomkostninger, fællesomkostninger, administrationen og ph.d.-pulje, og derudover vil der blive set på yderligere afværgeforanstaltninger. Desværre vil det sandsynligvis medføre afskedigelser på flere institutter. Det er endnu for tidligt at sige noget om antallet af afskedigelser, da det vil afhænge af antallet af frivillige fratrædelser samt hvor store besparelser, der kan findes på andre områder.  

”Vi tager situationen alvorligt, og arbejder i fakultetsledelsen tæt sammen om at finde forslag til løsninger på vores økonomiske udfordringer, med fokus på en ordentlig, redelig og rettidig proces, der kan fremtidssikre Tech. Vi forventer med de økonomiske tilpasninger at kunne opnå økonomisk balance på Tech i 2022,” siger dekan Eskild Holm Nielsen.  

Alle på Tech skal bidrage til at løse den fælles økonomiske udfordring. Både institutterne tilknyttet myndighedsområdet og ingeniørområdet skal lave økonomiske tilpasninger, om end udgangspunkterne er forskellige. 

Miljø- og fødevareinstitutterne skal i økonomisk balance  

På institutterne tilknyttet myndighedsområdet er der en økonomisk ubalance, der primært skyldes årelange politiske besparelser. Bevillingerne til myndighedsopgaverne er gennem en længere periode blevet reduceret med to procent årligt, samtidig med at løn- og prisreguleringen på området er mindre end de øvrige finanslovsindtægter. I samme periode har institutterne optjent mere end 100 mio. kr. som basisforskning, men den fremadrettede vækst er lille.  Samlet set betyder det, at rammeaftalen for området er reduceret med ca. 150 mio. siden 2009. Dertil kommer, at et ekstraordinært bidrag af udligningsmidler fra de øvrige fakulteter i hvert af årene 2020 og 2021 bortfalder fra 2022. 

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2021, har universitetsledelsen og bestyrelsen besluttet, at myndighedsområdet skal ’hvile i sig selv’. Myndighedsrådgivning er en vigtig opgave for Aarhus Universitet, som har stor betydning for samfundet, men det er i forlængelse af de ovenstående rammebetingelser nødvendigt at skabe balance i indtægter og udgifter på myndighedsområdet.

For at skabe balance fra 2022, er det nødvendigt at finde besparelser for ca. 50 mio. kr. på myndighedsområdet. Fakultetsledelsen har fundet besparelser for 15 mio. kr. på reduktion i bygningsomkostninger gennem fortætning, samt reduktioner i fællesomkostninger og administration, samt fakultetets ph.d.-pulje på miljø- og fødevareinstitutterne. Heri indgår en forventet afledt besparelse i Administrationscenter Nat-Tech på ca. 3 mio. kr. Det efterlader at der?skal findes yderligere besparelser for i alt ca. 34 mio. kr. på institutterne.

Samarbejdsudvalg og leder- og medarbejdergrupper skal nu arbejde med at finde de rette budget- og aktivitetstilpasninger, herunder f.eks. prioritering af opgaver, opgavebortfald og nedlæggelse af stillinger. Det er vurderingen, at afskedigelser ikke kan undgås på nogle institutter for at opnå økonomisk balance.   

Der forventes med de ovennævnte tiltag at opnås økonomisk balance fra 2022 i Miljø- og fødevareinstitutterne. 

Ingeniørsatsningen får længere tid til realisering for at sikre økonomisk balance

Udrulningen af AU ingeniørsatsningen er godt i gang. Satsningen har til formål at imødekomme samfundets efterspørgsel på kvalificerede ingeniører og sikre teknisk videnskabelig forskning til løsninger på samfundets udfordringer.

Ingeniørsatsningen indebærer bl.a. et stigende optag af ingeniørstuderende. Det fordrer, at der ansættes flere VIP’er, samt et samlet behov for større areal til det øgede antal studerende og medarbejdere. Men da uddannelsesindtægter og eksterne midler realiseres med forsinkelse, medfører disse vækstforhold en ubalance mellem udgifts- og indtægtssiden. Samtidig er realiseringen af måltallene i ingeniørsatsningen forsinket både som følge af AU’s institutionsakkreditering, og på grund af stigende konkurrence fra andre videregående uddannelsesinstitutioner om optag af studerende på ingeniøruddannelser.  

Endelig bortfalder et ekstraordinært bidrag fra de øvrige fakulteter i årene 2020 og 2021, fra 2022, ligesom universitetets strategiske midler (USM-midler) til ingeniørsatsningen på årligt 20 mio. kr. bortfalder ved udgangen af 2024. 

Disse forhold betyder samlet set, at også ingeniørområdet er underfinansieret.

Da det fortsat er et mål for AU at vokse på ingeniørområdet, har Bestyrelsen besluttet, at der er behov for økonomisk at sikre realiseringen af den strategiske ingeniørsatsning, og tildeler derfor nye USM-midler til satsningen, der er permanente.  

Samlet set vokser økonomien på ingeniørområdet med ca. 100 mio. kr. fra 2021-24. men i budgettet for 2021-2024 er der en ubalance på 20 mio. kr. TECH skal derfor finde permanente besparelser på 20 mio. kr. i perioden 2022-2024 på ingeniørinstitutterne, med effekt fra 2022. Fakultetsledelsen har funder besparelser for 11 mio. kr. på bygningsomkostninger, fællesomkostninger, administrationen og ph.d.-pulje.  Det efterlader et behov for at finde ca. 8 mio. kr. i besparelser på de fire ingeniørinstitutter. Ingeniørområdet forventes med disse tiltag at opnå budgetbalance fra 2024.  

Sammen finder vi løsningerne 

Om end udgangspunkterne er forskellige, vil alle enheder, med de forestående tiltag, bidrage til en tilpasning af Techs økonomi, så de strategiske mål for fakultetet fortsat kan forfølges.

”Vi skal skabe langtidsholdbare økonomiske løsninger, så vi har et godt afsæt for at skabe stærke forskningsresultater og stå stærkt i den nationale og internationale konkurrence. Vi har med vores stærke faglighed inden for mange områder en unik mulighed for at skabe synergi på tværs af institutterne. Det stiller os stærkt i forhold til at kunne bidrage til samfundets behov, med uddannelse af dygtige dimittender, teknologiske løsninger og forskning i løsninger til den grønne omstilling. Derudover har vi et uforløst potentiale for hjemtag af ekstern funding, som er et grundlæggende fundament for vores fremtidige økonomiske balance og styrkeposition,” slutter Eskild Holm Nielsen. 

FSU er af dekanen blevet orienteret om budgetudfordringerne for 2022-2024, og FSU har haft mulighed for at drøfte både budgetudfordringer og komme med forslag til besparelser, der kan være med til at minimere afskedigelser. Det samme vil gøre sig gældende i LSU på de enkelte institutter i den kommende del af processen. 

På denne side er alle de vigtigste informationer om den forestående proces samlet (NB: adgang kun mulig med VPN, da siden er IP-beskyttet) 

Læs også nyheden fra AU's bestyrelse vedrørende Tech's økonomi