Technical Sciences´ indspil til AU´s institutionsplan

Som led i regeringens politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark" er Tech kommet med sit indspil til AU´s udkast til institutionsplan.

AU Foto/Roar Lava Paaske.

Universitetsledelsen på AU har lavet et udkast til en institutionsplan, der nu kommer til kommentering i FSU, Akademisk Råd, Fakultetsledelsen og vores studenterforening. Efter kommenteringsrunden, der har deadline den 3. december, bliver udkast og kommentarer forelagt AU’s bestyrelse.

Det endelige forslag sendes til Uddannelses –og Forskningsministeriet senest til årsskiftet. Den endelige politiske beslutning om hvad der skal ske forventes at blive truffet i foråret 2022.

Først herefter kender Tech udgangspunktet for den nærmere proces og tidsplan for, hvornår det forventes at kunne gennemføre beslutningerne på Tech. Dette bliver forventeligt først fra 2026 og frem.

Uddannelsescampus i Foulum

Techs indspil har to hovedområder. Flere uddannelser til Campus Foulum og en opbremsning i optaget på ingeniørområdet.

Hovedindspillet til institutionsplanen handler om at skabe et stærkt, moderne uddannelsescampus i Foulum, som skal omfatte veterinærmedicin og Animal Science. På sigt medfører det også at flytte agrobiologi til Foulum indenfor en forventelig tidshorisont på 4-6 år.

Techs fire ingeniørinstitutter berøres ikke direkte af udflytning eller reduktion. Indirekte vil institutterne dog blive berørt, da regeringsudspillet betyder at vækst i rekruttering af ingeniørstuderende foreløbigt ikke er muligt. En fastholdelse af optaget af ingeniørstuderende udfordrer derfor Techs muligheder for at imødekomme det stadig stigende behov for dimittender fra de tekniske uddannelser.

Der lukkes for optag af studerende på Jordbrug, Natur og Miljø

Som en del af Techs indspil til AU´s institutionsplan har fakultetet foreslået, at der på sigt vil blive lukket for optag af studerende på Jordbrug, Natur og Miljø (Agro Environmental Management).

Dette skyldes primært at uddannelsen i den nye ledighedsbaserede dimensionering er udtaget til et maksimalt optag på 6 studerende om året, hvilket Tech anser som værende for lidt til at opretholde en hel kandidatuddannelse. Lukning kommer ikke til at berøre nuværende studerende.

De centrale faglige elementer på uddannelsen vil Tech søge at videreføre indenfor rammerne af Agrobiologi, som flyttes til Campus Foulum indenfor en forventelig tidshorisont på 4-6 år. Målet er, at skabe et stærkt, moderne uddannelsescampus i Foulum, som udover Agrobiologi også skal omfatte veterinærmedicin og Animal Science med et forventet samlet optag på 150 studerende om året.