Graviditet & arbejdsmiljø på Technical Sciences

Vi betragter det som en lykkelig begivenhed, når en medarbejder bliver gravid, og der lægges vægt på at skabe gode og sikre arbejdsforhold for den gravide og barnet både under og efter graviditeten.

Den gravide og den ammende skal kunne opretholde en så sund og normal arbejdsdag som muligt – uden frygt for sig selv eller fosteret/barnet. Ifølge fakultetets graviditetspolitik har ledere, medarbejdere og arbejdsmiljøgrupper ansvar for at planlægge det daglige arbejde, således at der tages behørigt hensyn til den gravide samt til ammende. Arbejdsmiljøet bør også generelt være indrettet således, at det sikrer medarbejdere imod reproduktionsskadende påvirkninger.

Gravid - Hvad nu?

Så snart en medarbejder meddeler, at hun er gravid, skal nærmeste leder indbyde den gravide til en samtale om pågældendes arbejdsforhold. Medarbejderen skal have mulighed for at invitere arbejdsmiljørepræsentanten med til samtalen.

I vurderingen skal den gravides arbejdsopgaver gennemgås med henblik på identifikation af mulige forhold herunder fysiske/ergonomiske påvirkninger, kemikalier, radioaktive kilder, forsøgsdyr, biologiske agenser m.m., der kan udgøre en risiko for den gravide, fosteret og børn, der ammes.

På baggrund heraf tilrettelægges arbejdet, så den gravide/ammende ikke udsættes for unødig arbejdsbelastning eller risiko, samtidig med at der tages højde for belastningen af det øvrige personale. Lederen har ansvaret for, at vurdering og tilrettelæggelse af arbejdet skriftliggøres. 

”ST’s APV checkliste for gravide og ammende” kan anvendes som grundlag for samtale om medarbejderens arbejdsforhold.

Såfremt en medarbejder udsættes for påvirkninger, der kan påvirke graviditetsforløbet inden konceptionen eller i de første måneder af graviditeten, kan medarbejderen anmode om ovennævnte samtale allerede ved planlægning af graviditeten.

Tilbagevenden efter barsel

Når en medarbejder vender tilbage på jobbet efter endt barsel, skal nærmeste leder indbyde vedkommende til en samtale om, hvordan der sikres en god opstart.

Samtalen skal som minimum indeholde en forventningsafstemning, der både tager højde for medarbejderens egne tanker om ressourcer og karriereplaner og lederens forventninger til medarbejderen i opstartsfasen og fremadrettet.

Samtalen skal også indeholde en forventningsafstemning ift. behov for eventuelle særlige foranstaltninger.