De økonomiske tilpasninger på Technical Sciences er nu afsluttet

Den økonomiske proces som dekan Eskild Holm Nielsen den 1. marts 2021 indledte på Technical Sciences har nu nået sin afslutning, og det er forventningen, at fakultetet med de besparelser der er foretaget, kan imødekomme rammebetingelserne for økonomien i 2022.

Åbner i større version
Dekan Eskild Holm Nielsen

Der er nu truffet afgørelse i partshøringssagerne. Samtidig er der indgået en række frivillige fratrædelses- og senioraftaler samt aftaler om nedsat tid. Det betyder, at i alt cirka 80 stillinger på fakultetet og i administrationscenteret i forskellig grad bliver berørt af besparelserne i budgetperioden.  

Medarbejdere i de berørte enheder er i dag blevet orienteret om antallet af fratrædelser på de enkelte institutter og centre. Antallet af fratrædelser, der bliver meldt ud lokalt består af aftalte fratrædelsesordninger og antallet af afskedigelser lagt sammen.

Institut for Agroøkologi: 10
Institut for Bio- og Kemiteknologi: 1
Institut for Bioscience: 8
Institut for Byggeri og Bygningsdesign: 2
Institut for Elektro- og Computerteknologi: 3
Institut for Husdyrvidenskab: 6
Institut for Miljøvidenskab: 8
Nat-Tech Administrationscenter: 6

I alt fratræder 44 medarbejdere jævnfør ovenstående. Det samlede antal berørte stillinger er cirka 80 da der også er stillinger, der bliver berørt via frivillige senioraftaler, aftaler om nedsat tid, omplaceringer, egne opsigelser og ikke genbesatte stillinger.  

”Der er ingen tvivl om, at det er en hård proces, der nu har taget sin afslutning. Og selvom der nu er sat punktum for selve processen, er der stadig et stort arbejde foran os med at skabe de fremtidige rammer, vi skal arbejde under. Ikke mindst i de enheder, der mister gode kollegaer”, siger dekan Eskild Holm Nielsen.  

Han lægger vægt på, at den fremtid vi ser ind i på Tech er et fakultet på et solidt fundament.  

”Der har været nogle bump på vejen, og det vil heller ikke fremover blive uden forhindringer, når vi skal nå vores mål. Men nu står vi på et mere stabilt fundament, og kan sammen arbejde for at sikre, at Tech fortsat er et attraktivt sted at arbejde og vi kan udfylde vores vigtige rolle i digitaliseringen og den grønne omstilling” slutter han.

Læs mere om processen for de økonomiske tilpasninger på hjemmesiden