Tech samarbejder om at skabe grøn, digital og teknologisk impact på samfundet

Faculty of Technical Sciences er et ungt og innovativt fakultet. Vi er i fortsat udvikling og arbejder på at konsolidere os som et stærkt og samarbejdende fakultet. Udviklingen af Tech-strategien skal sætte retning og omsætte AU’s overordnede strategi til handling.

Åbner i større version
Vores styrke på Tech ligger i bredden mellem grundforskning og det praksisnære. Vores faglige bredde spænder fra ingeniørfagligheder til miljø-, landbrug-, og fødevareområderne. Her fx. biobase til vores HT-anlæg i Foulum. Foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet

Vores styrke på Tech ligger i bredden mellem grundforskning og det praksisnære. Vores faglige bredde spænder fra ingeniørfagligheder til miljø-, landbrug-, og fødevareområderne samt myndigheds- og rådgivningsopgaver. Denne unikke kombination af fagligheder muliggør tværfaglige samarbejder, der via uddannelse og forskning kan levere innovative løsninger på fremtidens udfordringer, og dermed opnå stor samfundsmæssig effekt.  

Technical Sciences er et fakultet båret af en samarbejdende kultur på institutterne såvel som i fakultetets ledelse og administrationscenter. Det er i samarbejdets ånd, at Techs strategi nu skal omsættes til konkrete handlinger og aktiviteter på institutterne.  

Technical Sciences strategi i praksis 

Det har været en længere rejse for Techs strategi. I starten af 2020 påbegyndte ledelsen de første indledende drøftelser af retning og ambitioner for Tech. I efteråret 2020 arbejdede fire fokusgrupper, sammensat af fakultetsledelsen og bestående af repræsentanter fra administration, institutter og centre, med fire strategiske temaer; Digitalisering, Entreprenørskab, Grøn omstilling og Identitet og profilering. Det kom der mange gode drøftelser, input og anbefalinger ud af, som blev afleveret til fakultetsledelsen i form af fire hvidbøger til det videre arbejde med Tech-strategien.  

En fælles identitet bygges op indefra – og fortælles udadtil  

Faculty of Technical Sciences er et ungt fakultet, som består af en mangfoldighed af lokaliteter og fagligheder. En vigtig del af fakultetets strategi er derfor at sætte ord på en fælles profil, som vi alle kan se os selv i, og som kan kommunikeres som en tydelig profil af fakultetet udadtil.  

Fakultetets profil har siden 1. januar 2020 været under udvikling. Vi har med den ny organisering af ingeniørområdet sat de strukturelle rammer for en del af fakultetet. Vi vil samle vores fagligheder og etablere en Tech Green Hub på Campus i Aarhus, og vi har fortsat fokus på at styrke de tværfakultære samarbejder, uanset lokation. Vi glæder os til at vi kan udfylde og udnytte vores fysiske rammer sammen, så vi kan lære hinanden bedre at kende.  

Processen omkring den fælles identitet og profilering gik i gang da fakultetet blev født, og den vil løbende udvikle sig. At føle sig som en del af et større fællesskab udleves i mødet med hinanden. Det har vi været udfordret på siden første nedlukning. Vi vil derfor i efteråret have særligt fokus på, i implementeringen af strategien, at få sat ord på vores profil og samarbejdskultur, både ude på de enkelte institutter og centre såvel som i fakultetsledelsen, så strategi, profil og samarbejdskultur smelter sammen.  

Dialog på tværs af Tech er essentiel for sammenhængskraften. Alle skal føle sig inkluderet. Det er en forudsætning for at kunne indgå i de faglige samarbejder, høste synergier og dermed blive foretrukken samarbejdspartner for erhvervslivet, myndigheder og vidensinstitutioner. 

Hvornår får Tech en strategi? 

Som nævnt har fakultetsledelsen det seneste år arbejdet med at udvikle en fælles forståelse for retningen for Tech, som har taget afsæt i AU-strategien 2021-2025. Til at understøtte dette har der været nedsat fokusgrupper med medarbejdere og ledere på tværs til at inspirere fakultetsledelsen i fastlæggelsen af den strategiske retning for fakultetet. Derudover har det administrative niveau arbejdet med opbygning af en fælles forståelse af administrativt samarbejde, koordinering og prioritering.   

I maj 2021 var fakultetsledelsen samlet til et strategiseminar, hvor Tech-strategiens ambition og pejlemærker blev drøftet. Det er nu tid til at trykteste ambitionen og pejlemærkerne og omsætte den strategiske retning til konkrete handlinger og aktiviteter på institutterne. Institutterne står meget forskellige steder i forhold til de lokale strategiprocesser, og der vil derfor blive iværksat et ”selvvurderingsforløb” fra august til oktober, hvor hvert institut skal forholde sig til henholdsvis Techs strategi og AU’s handleplan og aktiviteter for 2022, med afsæt i alt det, som allerede foregår på institutterne. På den måde ønsker vi at flette det eksisterende sammen med den fælles nye retning for fakultetet. FSU og Akademisk Råd vil også blive inddraget i implementeringen af strategien. I januar 2022 kickstarter vi Techs strategi med et fælles seminar på tværs af fakultetet.  

Strategiske temaer er en del af vores DNA 

De tre strategiske temaer Digitalisering, Entreprenørskab og Grøn omstilling er alle områder, som vi arbejder med på Tech og som er en del af vores DNA. Det giver os mulighed for at skabe stærke tværfaglige forskningsmiljøer, der kan gøre en forskel i verden. Vi har her samlet eksempler på hvordan vi i praksis arbejder med disse tre strategiske temaer: 

Digitalisering: 

Technical Sciences skal bidrage med computerbaserede og dataintensive løsninger for den grønne omstilling og andre samfundsudfordringer. Det gør vi eksempelvis i projektet CFIT - Cattle Feed InTake. Læs mere om CFIT og arbejdet med digitalisering på Tech her >>

Entreprenørskab:  

Technical Sciences skal være et førende, forskningsbaseret ‘entreprenant fakultet'. Mange nye virksomheder er allerede vokset frem af fakultetet, for eksempel biotek-virksomheden Consibio. Læs mere om Consibio og arbejdet med entreprenørskab på Tech her >>

Grøn omstilling: 

Technical Sciences skal have et højt ambitionsniveau når det gælder den grønne omstilling med afsæt i et tæt samarbejde mellem videnskab, erhverv og interessenter. Det interdisciplinære projekt SeaSus-protein er et godt eksempel. Læs mere om SeaSus-protein og arbejdet med grøn omstilling på Tech her >>