Rapportkategorier

Som behandlet på Techs Fakultetsledelsesmøde den 20. marts 2020 skal alle offentliggjorte rapporter, der udgives af institutter og centre under Tech, fremover udgives inden for fire rapportkategorier:

 1. Rådgivningsrapporter
  Rapporter, hvis formål det er at rapportere den forskningsbaserede myndighedsrådgivning og monitering, der løses på anmodning fra myndighederne og andre rekvirenter, herunder rapporter om forskningsbaseret myndighedsbetjening under Rammeaftalen med MFVM.
 2. Rådgivningsnotater
  Som 1., blot ikke udgivet som egentlige rapporter. Ofte korte, ofte med kort tidsfrist.
 3. Forskningsrapporter
  Rapporter, der fremlægger ny, forskningsbaseret viden, som ikke falder under 1. og 2. En forudsætning for udgivelse som forskningsrapport er, at viden ikke kan vente på peer review-publicering. Kategorien forventes anvendt yderst sjældent.
 4. Formidlingsrapporter
  Formidling af allerede publiceret forskning, herunder peer reviewet forskning, mødebilag samt andet, der ikke falder under 1., 2. og 3. For at blive udgivet i denne kategori skal rapporter have væsentlig, offentlig interesse, enten for klart definerede målgrupper eller for den brede befolkning.

Bemærk, at alle rapporter skal være kvalitetssikrede, som minimum svarende til procedurerne i Techs kvalitetsledelsessystem for myndighedsbetjening.

Det skal fremgå af rapportens forside, hvilken kategori, rapporten tilhører, og i eller nær kolofonen skal stå en beskrivelse af den pågældende rapportkategori. Rapportkategorierne giver i øvrigt ikke anledning til formkrav.


Hjælp til kategorisering

Hvilken rapportkategori, der er tale om, kan afgøres ved at besvare følgende spørgsmål:

Rapporterer rapporten forskningsbaseret myndighedsrådgivning rekvireret af en ekstern rekvirent?

 • Ja, rapporten omhandler forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Skal svaret udgives som ”offentlig”, layoutet rapport? Hvis "Ja" er rapporten en 1. Rådgivningsrapport. Hvis "Nej" er rapporten et 2. Rådgivningsnotat.
 • Nej, rapporten omhandler ikke forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Giver rapporten forskningsbaseret viden, der ikke kan vente på en peer review publicering? Hvis "Ja" er rapporten en 3. Forskningsrapport. Hvis "Nej" er rapporten en 4. Formidlingsrapport.