Faculty af Technical Sciences retningslinjer for forskningssamarbejder med eksterne parter

Forskningsfrihed, armslængde og transparens i forskningssamarbejder med eksterne parter, hvor AU offentliggør produktet.

Mange forskere har efterspurgt en samlet oversigt over reglerne for forskningssamarbejder på Faculty of Technical Sciences. Her er derfor samlet en række konkrete retningslinjer, som gælder for forskningssamarbejder med eksterne parter, eksempelvis interesseorganisationer og virksomheder, og hvor produktet offentliggøres af AU.

Retningslinjerne gælder ved gennemførelse af projekter, som AU har en forskningsmæssige interesse i og, og hvor resultaterne af projektet offentliggøres i form af rapporter, synteser, hvidbøger og lignende (herefter kaldet produktet). Institutleder/centerleder træffer afgørelse om, hvorvidt projektet har en forskningsmæssig interesse for AU, der berettiger til, at AU medfinansierer projektet som tilskudsfinansieret forskning.

Samarbejdsprojekter, hvor AU har en forskningsmæssig interesse i at samarbejde med eksterne om opgaveløsningen og publicerer peer reviewede artikler i videnskabelig tidsskrifter, er ikke omfattet af nærværende retningslinjer.

Retningslinjerne gælder ikke for rekvireret forskning (IV). Ligeledes gælder retningslinjerne ikke for forskningsbaseret myndighedsrådgivning (rådgivning af myndigheder, erhverv o. lign.), som har sit eget regelsæt.

Principper skal være anvendelige

Principperne om forskningsintegritet og ansvarlig forskningspraksis, om forskningsfrihed og armslængdeprincip og om ansvarlighed og transparens er altafgørende for AU. Principperne er beskrevet i en række dokumenter, der ligger på AU’s website og på internettet. Målet med denne side er at gøre principperne anvendelige i hverdagen og give anvisninger til, hvor du kan søge hjælp.

Hvis du som forsker føler dig presset på din forskningsfrihed eller føler dig udfordret på armslængdeprincippet, så tøv ikke med at kontakte din foresatte eller rådgiverne om forskningsintegritet. Nederst i dokumentet er samlet en række kontakter, der kan hjælpe dig.

I et samarbejde med eksterne parter betyder armslængdeprincippet, at du skal holde dig forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt uafhængig af eksterne parters afgørende påvirkning – der må ikke kunne sås tvivl om, at du har det sidste ord. Det er gennemgående for nedenstående, at denne uafhængighed skal være utvetydig og klart beskrevet. Med en klar deklarering af samarbejdet hele vejen igennem er der vide rammer for at samarbejde med eksterne parter, så længe din forskningsintegritet og –frihed er intakt.

Er du også ansat ved en ekstern part ved siden af din ansættelse som forsker, eller har du dit eget firma, er det dit ansvar, at der ikke opstår habilitetsproblemer, og din delte rolle skal beskrives klart i projektet.