Sabbaticalstipendier ved Technical Sciences and Natural Sciences

Det er muligt at søge Nat og Tech Forskningsudvalgene om et Sabbaticalstipendium. Der er ganske få midler tilbage til uddeling og der kommer ikke flere midler. til Nat-Tech. Ansøgere er velkomne til at forhøre sig om mulighederne hos Ida Marie Gerdes, img@au.dk.

Der henvises til AUFFs muligheder for at støtte sabbatical:https://auff.au.dk/bevillinger/international-mobilitet

Ansøgning
Ansøger skal være etableret forsker på mindst lektor-/seniorforskerniveau. Kort CV vedlægges ansøgningen sammen med aftale om sabbatical (underskrevet eller godkendt af institutleder).

Der er løbende ansøgningsfrist. Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes til Ida Marie Gerdes via img@au.dk. Venligst angiv hvis en hurtigere afklaring er nødvendig. Eventuelle spørgsmål kan også rettes til Ida Marie Gerdes.

Bevillingsperioden udløber i 2023

Der vil efter bevillingsperiodens udløb skulle afgives rapport om projektets gennemførelse og resultater.

Mere information om at planlægge et udenlandsophold?
AU's internationale center (IAS - International Academic Staff Services) har en hjemmeside, hvor du kan finde praktisk information om at planlægge et arbejdsophold i udlandet. Her finder du blandt andet information om visa, forsikringer, skat etc. samt en tjekliste over, hvad du skal tage højde for i din planlægning. Besøg IAS' hjemmeside "Going Abroad".

Stipendiet dækker

Midlerne fra Sabbaticalstipendiet kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold, som kan være fra 3-9 måneder

Det vil sige husleje, rejse, visum, driftsomkostninger, transport af udstyr, interne rejser og i særlige tilfælde enkelte etableringsudgifter og transport af indbo (i mindre omfang). Rejseudgifter til medfølgende familie kan dækkes. Alle rejser skal foregå på economy class.

Stipendiet dækker ikke

Der kan ikke ydes støtte til huslejeindskud eller lønkompensation. Der ydes heller ikke tilskud til interne rejser for medfølgende familie, forsikring/skolepenge/vaccinationer el. lign. til medfølgende familie. Der ydes heller ikke tilskud til tabt arbejdsfortjeneste til medfølgende ægtefælle. Man kan ikke registrere ferie i perioden, hvor AU betaler for bolig.