Beskikkelse

Før man kan få lov til at være censor, skal man beskikkes i et censorkorps. Dette gøres hvert fjerde år, og næste beskikkelse sker i 2026.

Bliver man bedt om at være censor udenfor ansøgningsperioden, kan man søge om at blive ad hoc beskikket. Der laves en begrundet indstilling til det relevante censorformandskab, som redegør for, hvorfor bedømmelsesbehovet ikke kan dækkes af det eksisterende censorkorps. Krav til redegørelse kan variere fra korps til korps.

Bemærk, eksterne censorer må ikke være ansat ved det universitet, som har et bedømmelsesbehov - se nedenstående:

Bekendtgørelse nr. 458 af 19/04/2022 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser fastsættes i § 7:

§ 7. Censorerne må ikke inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus. 

Stk. 2. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 3. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 4. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Videregående Uddannelser fravige stk. 1, 1. pkt., når der foreligger særlige omstændigheder.