Censorportalen Nat-Tech

På denne portal er samlet de vigtigste informationer til dig, der skal virke som censor ved en bachelor- eller kandidateksamen under Science, civil- og diplomingeniøruddannelserne. Herunder får du svar på de oftest stillede spørgsmål.

Censorhonorar   

Det bliver automatisk udbetalt til din NemKonto, efter bedømmelserne er afgivet.   

Evalueringsskema  

Censorer på Natural Sciences, Agrobiologi- eller FOOD-området skal besvare dette evalueringsskema.

Censorer fra censorkorpset i Biologi skal bevare dette evalueringsskema.                                             

Censorer på ingeniøruddannelserne skal besvare et evalueringsskema på CensorNet. Skemaet tilgås ved at logge ind på CensorNet og følge instruktionerne her

Rejseudgifter   

Har du haft rejseudgifter, skal du udfylde blanketten “Travel reimbursement”, som du finder på flower i WISEflow. Herefter skal du sende den til censor.nat-tech@au.dk  

I punkterne herunder og i menuen til venstre findes uddybende information om de forskellige emner. 

Det skal du vide som censor

Censors opgaver

Jf. §14 i bekendtgørelse nr. 458 af 19/04/2022 om censur ved universitetsuddannelser skal censor overordnet sikre, at der ved eksaminationen sker en dokumentation af studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder at:

 • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen og studieordning, samt fastsat i eksamensbekendtgørelsen.
 • medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler.
 • de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.
 • censor og eksaminator(er) ikke har gennemført gensidig eller gentagen censur, og at censor opfylder habilitetskravene.
 • Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer forståelse for, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

Har besvarelsen fortrolig indhold 

 • Du har tavshedspligt mht. den viden, som du tilegner dig ved eksaminationen. Du må f.eks. ikke benytte informationerne i besvarelsen til din egen forskning.
 • Har du et printet eksemplar, skal du makulere besvarelsen efter eksaminationen. 

Information om WISEflow

Nat-Tech benytter det digitale eksamenssystem, WISEflow. Du vil som censor modtage mails fra systemet, f.eks. når du kan indberette karakterer.
WISEflow er et led i den offentlige digitaliseringsstrategi, og systemet skal sikre digital understøttelse af alle arbejdsgange vedrørende eksamener fra start til slut.
Du kan finde information om WISEflow samt vejledninger til systemet på denne side.

Censorhonorering

Udbetaling af censorhonorar

Vi udbetaler honorar til dig på baggrund af de eksaminer, du har haft. Nå du har afgivet bedømmelse i WISEflow, skal du derfor ikke foretage dig andet for at få dit honorar.

Det udbetales automatisk til din NemKonto, og lønsedlen sendes til din e-boks. 

Bemærk, udbetaling af censorhonorar og refusion for rejseudgifter kan IKKE forventes udbetalt på samme tid, da udbetalingerne ikke foretages af samme afdeling.

Dispositionsdatoer

Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat i WISEflow senest den 1. i måneden:

Sommereksamener: Ultimo maj, Ultimo juli, Ultimo oktober

Vintereksamener: Ultimo november, Ultimo december, Ultimo februar, Ultimo marts

Censornormer

 • Tidsnormer for censorhonorar pr. 1. november 2022 
 • Censuropgaverne aflønnes efter statens takster for censorvederlag, sats A. 

De aktuelle takster kan findes i Medarbejder- og kompetencestyrelsens lønoversigter (se afsnit 8.2. Den seneste lønoversigt kan fremsøges via dette link

Rejser og hotelophold

Rejsegodtgørelse

Hvis du som censor har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren udbetales der godtgørelse.

Du skal udfylde en rejsegodtgørelsesblanket, som du finder på det enkelte flow i WISEflow.

Hvis du ikke kan finde blanketten i WISEflow, skal du kontakte wiseflow.nat-tech@au.dk.

Mister du kvitteringer fra rejsen, skal der udfyldes en Tro og love erklæring. Erklæringen findes under punktet "Blanketter" her på siden.

Aarhus Universitet dækker rejseomkostninger svarende til billigste standardrejse med offentlig transport.

 

Time/dagpenge 

Hvis eksamen afholdes over flere dage, og du ikke kan nå frem og tilbage samme dag, kan det blive nødvendigt med overnatning.

I den forbindelse kan der udbetales time/dagpenge, hvis følgende regler overholdes: 

 • Der udbetales kun time- og dagpenge på tjenesterejser der er forbundet med overnatning og som varer minimum 24 timer.
 • Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer tjenesterejsen varer. For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time
 • Der kan aldrig udbetales både dagpenge og merudgifter (faktiske udgifter) på samme tid. Dvs. at udgifter til taxa, bus, forplejning mv. under opholdet i Aarhus ikke kan refunderes sammen med udbetaling af dagpenge – det er enten eller. Udgifter til transport mellem censors private adresse og hotel/AU refunderes

 

Merudgifter:

Varer din tjenesterejse mindre end 24 timer, eller er den uden overnatning, refunderes rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation. Kvitteringer skal vedlægges.

 

Udokumenteret nattillæg:

Hvis du som censor vælger at bo privat, kan der ydes et udokumenteret nattillæg. Dette registreres i  rejsegodtgørelsesblanketten.

 

Medarbejderparkering

Registrér din bil på denne side for at benytte AU’s Medarbejderparkering

 

Bestilling af hotelophold

Hvis du ikke kan nå frem til eksamen eller hjem samme dag, som eksamen afholdes, dækkes der for udgifter til overnatning.  

Du skal selv booke hotel ved et af de hoteller, vi har en aftale med. Ved at følge dette link og fortsætte som anonym på siden kan du finde en oversigt over hotellerne.

Du skal være opmærksom på, at hoteldispositionsbeløbet har et max. på 1.448 kr. pr. overnatning gældende fra 1. januar 2023.

Blanketter og vejledninger 

 

Kontakt

Censorhonorar og censorers rejseafregninger

Spørgsmål vedr. censorhonorar og censorers rejseafregninger rettes til: censor.nat-tech@au.dk

Beskikkelse

Spørgsmål vedr. beskikkelse rettes direkte til det relevante censorkorps:  Liste med kontaktoplysninger for censorformænd

WISEflow

Spørgsmål vedr. WISEflow rettes til: wiseflow.nat-tech@au.dk

Klagesager

Spørgsmål vedr. klagesager rettes til Asger Steen Boisen ved Nat-Tech Uddannelse: eksamensklager.nat-tech@au.dk

Science- og civilingeniørkurser

Spørgsmål vedr. eksamen, protokoller og resultater for science- og civilingeniørkurser rettes til:

Eksamenskontoret på Nat-Tech Uddannelse: eksamen.nat-tech@au.dk

Diplomingeniørkurser

Spørgsmål vedr. eksamen, protokoller og resultater for diplomingeniørkurser rettes til:

Eksamenskontoret på Nat-Tech Uddannelse: undervisningeksamendiplom.nat-tech@au.dk