Censorportalen Nat-Tech

På denne portal er samlet de vigtigste informationer til censorer, som skal virke som censor ved en bachelor- eller kandidateksamen under Science, civil- og diplomingeniøruddannelserne.

Under de enkelte punkter findes blandt andet vores censornormer, censorpakker, samt love og regler, og hvordan registrering af resultater håndteres på Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences (Nat-Tech). 

Som censor skal man overordnet være med til at sikre:

 • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen
 • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler
 • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning.

EKSAMENSOMLÆGNINGER PGA. CORONA/COVID-19

Vejledning til eksaminator omkring mundtlige eksamener på Campus ifm. sommereksamen

 

I forbindelse med fase 2 af genåbningen af Danmark har vi fået mulighed for at tilbagelægge mundlige eksaminer til campus. Vi vil derfor gerne informere jer om, hvilke retningslinjer der gælder for tilbagelægningen.

Vi har 12. maj orienteret alle studerende om, at mundtlige eksamen kan blive flyttet til campus samt hvilke betingelser dette sker under. Informationen kan ses her

Hvilke mundtlige eksamener, der er flyttet tilbage til Campus, kan findes i oversigterne over omlagte eksamener på studieportalerne.

Af praktiske grunde har vi været nødt til at bede om ønsker om tilbagelægge eksaminer til fysisk form i flere etaper, svarende til de enkelte eksamensuger. Listerne over tilbagelagte eksaminer på studieportalerne opdateres således løbende.  De studerende er informerede om, at de løbende skal holde sig orienteret på studieportalerne.

Hvad angår de praktiske forhold i forbindelse med tilbagelægning til on campus eksamen, vil vi gerne bede jer om, at være opmærksomsomme på følgende punkter:

 1. Muligheden for at omlægge eksaminer til fysisk form gælder udelukkende mundtlige eksaminer.
 2. De eksamensvilkår, der er meldt ud i til de studerende i forbindelse med omlægning til online eksamener, skal fastholdes. Dette sker ud fra et hensyn til den måde, de studerende har forberedt sig til eksamen på. Har du for eksempel givet øget eksamenstid, forberedelse, hjælpemidler, ændret bedømmelsesform etc. – så fastholdes dette. Hvis du i undervisningen har sagt til de studerende, at eksamen vil forløbe på en bestemt måde, skal du holde fast idet. Hvis du fx har sagt, at de studerende i stedet for en gennemgang på tavlen skal tage udgangspunkt i en Powerpoint-præsentation, så skal de stadigvæk gøre dette, selvom eksamen kommer på Campus.
 3. Begrebet alle hjælpemidler betyder, at de studerende må medbringe fx noter, lærebøger, PC mv. De må også benytte internettet, men de må selvfølgelig ikke have kontakt til andre fx via chat eller andet.
 4. Du skal selv bede dine studerende om, at orientere dig i god tid inden eksamen – før første eksamensdag, hvis de ikke kan deltage i mundtlig eksamen på campus. Det kan fx være på grund af helbredsmæssige årsager, af hensyn til deres nærmestes helbred, eller fordi de er udenlandske studerende og er rejst hjem på grund af Covid19-situationen.  Disse studerende skal kunne deltage via Zoom. Der kan også være studerende, der føler at den online undervisning har fokuseret på, at eksamen vil være online, og som derfor ønsker denne eksamensform. Det vil formodentlig være få studerede, men givet situationen, bør sådanne ønsker imødekommes.
 5. Du skal fastholde oprettelse af et Zoom-rum til online-eksamen. Dette skal du også gøre selv om eksamen flyttes til campus af hensyn til, at der kan være nogle studerende, som ønsker at deltage i eksamen online via Zoom. Send linket til Zoom-rummet til din uddannelseskoordinater. så det kan blive præsenteret på Digital Eksamen.
 6. Du må gerne ændre i eksamensrækkefølgen for f.eks at samle de studerende, som ønsker en online eksamen. Du skal dog selv sørge for at orientere de studerende om, at det er den ændrede rækkefølge, der gælder, og ikke den som de studerende kan se på studieportalen eller Digital Eksamen.
 7. Censor kan vælge at deltage via Zoom. Du skal aftale dette med censor.
 8. Du vil få bygning og lokale udmeldt senest en uge før, eksamen starter.
 9. Bygningerne vil blive sikret med rengøring og adgangskontrol. Du skal orientere dig i hygiejneretningslinjerne for eksaminer her.
 10. Pårørende og venner har ikke adgang til bygningerne på campus af sikkerhedsmæssige grunde. Derfor må de ikke deltage ved fx specialeeksamen.
 11. Regler og anvisninger om afstand, hygiejne etc. skal overholdes.
 12. Der er desværre ikke adgang til kantiner, som er lukkede også i eksamensperioden. Du skal derfor selv skal sørge for forplejning til dig og censor. Husk, at det kan være nødvendigt med nogle flasker med vand og vandglas. Udgifter hertil vil du kunne få refunderet af dit institut.

Omlægning af eksamen (sommer 20) og reeksamen (vinter 19-20)

Informationen er hentet fra studieportalerne på Nat og Tech

Find din omlagte eksamen eller reeksamen

Nederst på denne side finder du selve eksamensplanen, mens du herunder finder oversigter med omlægningerne af eksamen og reeksamen.

Du skal orientere dig både i eksamensplanen nederst og i den relevante oversigt herunder.

Vær opmærksom på, at oversigterne først er tilgængelige, når omlægningerne er offentliggjorte.

Husk også at læse de vigtige informationer i fold-ud-boksene her på siden.

Det er vigtigt, at du løbende tjekker eksamensplanen for opdateringer. Der kan opstå særlige situationer, der gør det nødvendigt at ændre i planen. 

Vi bestræber os på at gøre din eksamen synlig i Digital Eksamen én uge før eksamensdagen.     


Omlægninger af eksamen og reeksamen:

 


Definitioner i forbindelse med omlagt eksamen og reeksamen:

 • Hjemmeopgave - Digital Eksamen: Hjemmeopgave. Opgaven udleveres via Digital Eksamen, og besvarelsen afleveres via Digital Eksamen. Du kan se tidspunktet for udlevering og aflevering af besvarelsen i Digital Eksamen.
 • Mundtlig Link til Zoom i Digital Eksamen: Eksamination via Zoom. Du finder linket i Digital Eksamen.

KURSUSÆNDRINGER PGA. CORONA/COVID-19

Kursusændringer

Informationen er hentet fra studieportalerne på Nat og Tech

COVID-19-situationen med nedlukning af universitetet og omlægning til digital undervisning har medført, at en række kurser i et vist omfang er blevet ændret.

En ændring kan fx være, at øvelser er omlagt til teoretiske øvelser, eller at et læringsmål er udgået eller ændret.

Studienævnene på Tech og Nat har godkendt alle ændringer i kurserne. 

Har du spørgsmål til dine kurser, skal du kontakte din underviser.


Se kursusændringerne her:

CENSORKORPS

Følgende censorkorps må benyttes under Faculty of Natural Sciences eller Faculty of Technical Sciences (Nat-Tech):

 

Samlet liste over censorformænd:

BESKIKKELSE

Før man kan få lov til at være censor, skal man beskikkes i et censorkorps. Dette gøres hvert fjerde år, og næste beskikkelse sker i 2022.

Bliver man bedt om at være censor udenfor ansøgningsperioden kan man søge om at blive ad hoc beskikket. Der laves en begrundet indstilling til det relevante censorformandskab, som redegør for, hvorfor bedømmelsesbehovet ikke kan dækkes af det eksisterende censorkorps. Krav til redegørelse kan variere fra korps til korps.

Bemærk, eksterne censorer må ikke være ansat ved det universitet, som har et bedømmelsesbehov - se nedenstående:

Bekendtgørelse nr. 1062 af 30/06/2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser fastsættes i § 53:

§ 53. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af universitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjungeret professor eller adjungeret lektor kan ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor eller adjungeret lektor. Det skal i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).

Stk. 2. Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Stk. 3. Efter indstilling fra censorformandskabet kan Styrelsen for Videregående Uddannelser fravige stk. 1, 1. pkt., når der foreligger særlige omstændigheder.

ÅRSBERETNINGER

Censorformandsskabet forestår de årlige beretninger.

Årsberetninger findes under de relevante censorkorps’ hjemmesider.

CENSORS VURDERING AF EKSAMEN

Efter hver eksamensperiode skal censorformanden have en indberetning af, hvordan eksamenerne er forløbet.

Science-uddannelserne:

Dette foregår ved, at censor efter hver eksamen udfylder blanketten ”Censors vurdering af eksamen” og giver sin evaluering/vurdering af eksamen. Blanketten findes i censorpakken.

Nat-Tech Uddannelse samler og sender alle indberetninger til censorformandsskabet.

Civil- og diplomingeniøruddannelserne 

Ved civil- og diplomingeniøruddannelserne vil der blive udsendt evalueringsskema fra CensorNet

CENSORS OPGAVER

Jf. kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30/06/2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser skal censor overordnet sikre, at der ved eksaminationen sker en dokumentation af studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder at:

 • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med
  målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen og
  studieordning, samt fastsat i eksamensbekendtgørelsen.
 • medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler.
 • de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig
  bedømmelse i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder reglerne i uddannelsens studieordning.
 • censor og eksaminator(er) ikke har gennemført gensidig eller gentagen censur, og at censor
  opfylder habilitetskravene.
 • Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer forståelse for, at
  eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige
  situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

VIGTIG INFO TIL UDENLANDSKE CENSORER, SOM IKKE ER EU/EØS-BORGERE

Vigtig information til dig, som er udlænding med en stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, dvs. en arbejdstilladelse til at arbejde for én bestemt arbejdsgiver fx som forsker på et universitet eller ansat i en virksomhed.

Du må ikke arbejde som censor (eller anden form for arbejde) hos en anden arbejdsgiver, fx et andet universitet, før du har opnået en arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Hvis du arbejder som censor uden at have tilladelse til bibeskæftigelse, er der tale om ulovligt arbejde, hvilket både du og den anden arbejdsgiver kan straffes for med minimum en bøde.

Tilladelse til bibeskæftigelse skal søges for hver enkelt censuropgave, og ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Sagsbehandlingstiden kan være op til  en måned, hvorfor  du skal søge i god tid, inden du skal være censor. SIRI opkræver ikke gebyr for denne tilladelse.

Bemærk at du skal kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du skal være censor, da denne er part i ansøgningen, hvorfor du skal kontakte dem for nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen.

Her på Nat-Tech kontaktes:

Nat-Tech PhD Administration gradschool.scitech@au.dk

Du kan finde information om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse på Ny i Danmarks hjemmeside: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/Bibeskaeftigelse.htm

TIMELOFT FOR CENSORER (125-timers reglen)

Når man påtager sig opgaver, skal man som censor være opmærksom på, at der eksisterer en såkaldt 125-timers regel. 

Som censor må man maksimalt varetage censoropgaver svarende til 125 timer i alt pr. semester.  

Er man i et semester censor ved flere institutioner, må det samlede timetal ikke overstige 125 timer.

Reglen findes i Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (særligt fokus på bilag 3, pkt.6)  

Formandskaberne vil fremover tolke bestemmelsen i ovennævnte cirkulære som en 250-timers grænse på årsbasis, da sommerhalvåret har en større prøvebelastning end vinterhalvåret.

CENSORNORMER

 • Tidsnormer for censorhonorar pr. 1. september 2019 

 • Lønsatser for censorvederlag pr. 1. april 2020

                Vederlag pr. arbejdstime inkl. feriepenge kr. 514,33

                Vederlag pr. arbejdstime excl. feriepenge kr. 457,18 

UDBETALING AF CENSORHONORAR OG REJSEREFUSION

Eksamener som IKKE afvikles i det digitale eksamenssystem:

Efter endt eksamen udfylder og underskriver censor blanketten ”Anvisning af censorvederlag”, og hvis der har været rejseaktivitet i forbindelse med censuren, udfyldes og underskrives ligeledes blanketten ”Rejseafregning”.

Blanketterne findes i ”Censorpakken”, som bliver tilsendt censor fra uddannelseskoordinatoren på uddannelsen. 

Når censorpakken er returneret til censoradministrationen beregnes censorhonoraret hurtigst muligt og udbetales derefter ved næstkommende lønkørsel.

Eksamener SOM AFVIKLES via det digitale eksamenssystem:

Ved disse eksamener anvises censorhonoraret på baggrund af censors registreringer i det digitale eksamenssystem (DE).

Udbetalingen sker automatisk, og censor skal derfor IKKE udfylde en anvisningsblanket.

Dog skal censor stadig udfylde evalueringsskema og evt. rejseafregningsblanket som findes i censorpakken* 

*Blanketter findes i det Digitale eksamenssystem (DE) på den aktuelle eksamen under fanen "Vis eksamensinformationer"

Forventede datoer for udbetaling findes under DISPOSITIONSDATOER.

For alle eksamener gælder det, at censorhonoraret vil blive indsat på censors NemKonto, og lønsedlen sendes til censors e-boks.

Bemærk, udbetaling af censorhonorar og refusion for rejseudgifter kan IKKE forventes udbetalt på samme tid, da udbetalingerne ikke foretages af samme afdeling.

DISPOSITIONSDATOER

Forventede dispositionsdatoer* for eksamener som afvikles via det digitale eksamenssystem:

Sommereksamener: Ultimo maj, Ultimo juli, Ultimo oktober

Vintereksamener: Ultimo november, Ultimo december, Ultimo februar, Ultimo marts

* Forventede dispositionsdatoer ved færdigtastning af resultat i DE senest den 1. i måneden.

 

BEMÆRK, For eksamener som IKKE afholdes via DE udbetales censorhonoraret løbende efter modtagelse af udfyldte censorpakker fra censorerne.

 

For alle eksamener gælder det, at censorhonoraret vil blive indsat på censors NemKonto, og lønsedlen sendes til censors e-boks.

Bemærk, udbetaling af censorhonorar og refusion for rejseudgifter kan IKKE forventes udbetalt på samme tid, da udbetalingerne ikke foretages af samme afdeling.

DIGITAL EKSAMEN (DE)

Nat-Tech har implementeret digital eksamen (DE). Hvis en af de eksamener, censor skal være bedømmer på, afholdes digitalt, vil censor blive orienteret via mail om dette.

DE er et led i den offentlige digitaliseringsstrategi, og systemet skal sikre digital understøttelse af alle arbejdsgange vedrørende eksamener fra start til slut.

REJSER OG HOTELOPHOLD

Rejsegodtgørelse

Hvis censor har haft rejseomkostninger i forbindelse med censuren udbetales der godtgørelse. Blanketten findes i censorpakken.

Mister censor kvitteringer fra rejsen, skal der udfyldes en Tro og love erklæring. Erklæringen findes under blanketter.

Aarhus Universitet dækker rejseomkostninger svarende til billigste standardrejse med offentlig transport.

Time/dagpenge 

Hvis eksamen varer flere dage, eller hvis censor ikke kan nå frem og tilbage samme dag, som eksamen afholdes, kan det blive nødvendigt med overnatning, og i den forbindelse kan der udbetales time/dagpenge: 

 • Der udbetales kun time- og dagpenge på tjenesterejser der er forbundet med overnatning og som varer minimum 24 timer.
 • Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer tjenesterejsen varer.
 • For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time

 

Merudgifter:

Varer censors tjenesterejse mindre end 24 timer eller er uden overnatning refunderes rimelige merudgifter til måltider mod dokumentation. (kvitteringer skal vedlægges)

Der kan aldrig udbetales både dagpenge og merudgifter (faktiske udgifter) på samme tid, dog refunderes udgifter til transport mellem censors private adresse og hotel/AU.

Dvs. at udgifter til taxa, bus, forplejning mv. under opholdet i Aarhus ikke kan refunderes sammen med udbetaling af dagpenge – det er enten eller.

 

Udokumenteret nattillæg:

Hvis censor vælger at bo privat, kan der ydes et udokumenteret nattillæg.

Ovenstående udbetales kun ved udfyldelse af rejseafregning, som findes i Censorpakken!

 

Medarbejderparkering

Registrér din bil på denne side for at benytte AU’s Medarbejderparkering

 

Bestilling af hotelophold

Hvis censor ikke kan nå frem til eksamen eller hjem samme dag, som eksamen afholdes, dækkes der for udgifter til overnatning. (Indkøbsaftaler skal overholdes)

Hoteldispositionsbeløb: (beløbsgrænse pr. overnatning gældende fra 15. februar 2020: kr. 1.000,-)

 

Hoteller med indkøbsaftaler i Aarhus:

CABINN Aarhus, Skolegade 14, 8000 Aarhus C

 

 

Hotel Scandic City Aarhus, Østergade 10, 8000 Aarhus C

 

 

Hotel Scandic, The Mayor Hotel, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C

 

 

Hotel Scandic, Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Vest

 

 

Wakeup Aarhus, M.P. Bruunsgade 27, 8000 Aarhus C

 

 

Zleep Hotel Aarhus Viby, Viby Ringvej 4B, 8260 Aarhus S

 

BLANKETTER OG VEJLEDNINGER

Censorpakker til eksamener som afvikles via det digitale eksamenssystem:

 • Blanketter findes i det Digitale eksamenssystem (DE) på den aktuelle eksamen unde fanen 

  "Vis eksamensinformationer"

 

Censorpakker til eksamener som IKKE afvikles via det digitale eksamenssystem:

 •  Afvikles eksamen ikke via Digital Eksamen får censor tilsendt en censorpakke via mail indeholdende en LØN anvisningsblanket

 

Censorpakker vedr. ph.d.-eksamener:

 

Vejledninger:

 

Diverse blanketter:

 • Blanket til beskikkelse: blanketter og information findes under det relevante censorkorps

LOVE OG REGLER

Censors notatpligt

Bekendtgørelse nr. 1062 af 30/06/2016 om eksamen og censur ved universitetsuddan-nelser fastsættes i § 23:

 • § 23. "Censor og eksaminator skal under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet."

 

Klage og ankenævn

Som censor kan man opleve, at de studerende klager over eksaminationen eller karakteren, og med beskikkelsen som censor følger også en forpligtelse til at deltage i behandlingen af klagesager.

Sats for honorering af klage- og ankenævnsarbejde oplyses ved henvendelse til ST Uddannelse omkring den konkrete sag. 

 

Snyd og plagiering

Snyd og plagiering er et voksende problem på de videregående uddannelser.

Censorformandskaberne tager problemet alvorligt og arbejder for, at der på universiteterne
fastsættes ensartede regler for behandling af tilfælde af snyd og plagiering.

 • Aarhus Universitet har en hjemmeside om snyd og plagiat - se den her!
 • Se også siden stop plagiat nu

 

Bekendtgørelser

 

Studieordninger

 

Kursusbeskrivelser

NYTTIGE LINKS

KONTAKT

Spørgsmål vedr. censorhonorar for science og civilingeniøruddannelserne kan rettes til:

Dorte Asserbo Christiansen
Nat-Tech Uddannelse

Mail: censor.st@au.dk

Spørgsmål vedr. censorhonorar for Adgangskursus og Diplomingeniøruddannelserne kan rettes til:

Trine Evereth Hansen
Nat-Tech Uddannelse

Mail: censor.diplom.st@au.dk

Spørgsmål vedr. beskikkelse rettes direkte til det relevante censorkorps

Liste med kontaktoplysninger for censorformænd

Spørgsmål vedr. klagesager rettes til:

Louise Kim Bennedsen
Nat-Tech Uddannelse
 

Mail: eksamensklager.nat-tech@au.dk

Spørgsmål vedr. eksamen,  protokoller og resultater for science- og civilingeniørkurser:

Eksamenskontoret på Nat-Tech: 

Mail: eksamen.st@au.dk

Spørgsmål vedr. eksamen,  protokoller og resultater for diplomingeniørkurser:

Eksamenskontoret på Nat-Tech: 

Mail: UndervisningEksamenDiplom@ase.au.dk