4. Kommentering og kvalitetssikring af produktet – transparens og deklarering

Her kan du som forsker få svar på spørgsmål om kommentering og kvalitetssikring af produktet – herunder transparens og deklarering.

I samarbejde med eksterne parter betyder armslængdeprincippet, at du skal sikre dig, at du har forskningsfrihed til at løse opgaven med de bidrag, som den eksterne part ønsker skal indgå. Der må ikke kunne sås tvivl om, at din forskning og formidling er uafhængig af eksterne parters afgørende påvirkning, og at du som forsker altid har det sidste ord. Gennemsigtighed og deklarering i processen er afgørende – skriv, hvad du og den eksterne part gør, hver gang.

Skal produktet altid kvalitetssikres fagligt?

Ja, altid. Læs mere herunder hvordan.

Må en ekstern part kommentere et produkt?

Ja, og det skal være aftalt på forhånd i kontrakten. Den eksterne part må alene komme med forslag til uddybninger eller forklaringer af indhold og konklusioner i udkastet, samt kommentere, hvis der er misforståelser i forhold til håndtering af det grundlag, som den eksterne har stillet til rådighed for opgaven. Kommentarer fra eksterne skal være skriftlige og journaliseres på opgavens sag. Du skal notere, hvordan du forholder dig til den eksternes kommentarer, og dette notat skal også journaliseres. Hold dig for øje, at du bevarer din forskningsmæssige integritet, når du behandler kommentarerne.

Hvem må skrive på de forskellige dele af produktet?

Udgangspunktet for forfatterskaber er beskrevet i AU’s Politik for forskningsintegritet.

For at være forfatter skal bidraget til produktet som minimum indeholde:

  1. Væsentlige bidrag til idé eller design, dataindsamling, analyse eller fortolkning af data.
  2. Væsentlige bidrag til publikationens udarbejdelse. Forfattere skal godkende den endelige forskningspublikation, der publiceres, og AU forventer, at alle, der påtager sig et forfatterskab, også påtager sig ansvar for det samlede arbejdes videnskabelige integritet.

Der bør som hovedregel ikke optræde fælles forfatterskab mellem AU’s forskere og eksterne parter på produkter, der udgives af AU. Det skal være aftalt på forhånd, om og med hvilken begrundelse, eksterne parter kan være medforfattere eller bidragsydere. Hvis der er bidrag i form af data fra den eksterne part, så skal det klart fremgå af produktet, hvordan disse data indgår. Ligeledes skal det fremgå, hvis og hvordan ekstern part har bidraget på anden måde i opgaveløsningen. Hvis der indgår en ekstern part som forfatter af et kapitel, så skal det tydeligt fremgå af kapitlet, hvad den eksterne har forfattet.

Hvordan dokumenterer jeg en ekstern parts kommentarer til produktet?

Et bilag med den eksterne parts kommentarer og forskerens stillingtagen til kommentaren journaliseres på sagen. Det er vigtigt, at du sikrer din faglige integritet. Korrespondancen skal journaliseres, og det beskrives i forrest i produktet, hvordan den eksterne part har bidraget.

Hvem skal kvalitetssikre det faglige i produktet?

Tre muligheder:

  • En kendt, intern fagfælle.
  • En kendt, ekstern fagfælle.
  • Eller et egentligt peer review ved anonym forsker (se herunder)

Hvilke muligheder har jeg for faglig kvalitetssikring af produktet?

  • Faglig kvalitetssikring, som følger principperne for fagfællebedømmelse af videnskabelige publikationer, dog primært med anvendelse af bedømmere inden for AU. Det anføres på publikationen, hvem der har foretaget den faglige kvalitetssikring. Husk, at forfattere og medforfattere ikke kan stå for fagfællebedømmelsen.
  • Faglig kvalitetssikring, som følger definitionen for fagfællebedømmelse af videnskabelige publikationer med anvendelse af eksterne bedømmere fra forskningsinstitutioner med kompetencer inden for fagområdet. Det anføres på publikationen, hvem der har foretaget kvalitetssikringen. Denne procedure anvendes typisk ved større opgaver, som er udfærdiget på engelsk.
  • Faglig kvalitetssikring i form af et egentligt peer review. Peer review bruges primært i forbindelse med publikationer i et videnskabeligt tidsskrift.

Hvordan viser jeg, af hvem og hvordan produktet er fagligt kvalitetssikret?

I kolofonen i produktet beskrives, hvordan produktet er kvalitetssikret og af hvem. Ved peer review, der som udgangspunkt er anonym, beskrives processen.

Er der anden form for kvalitetssikring end den faglige?

Ja, resumé, sprog, grammatik, layout, billedvalg, konsistens med øvrig forskning etc…

Hvem skal stå for anden kvalitetssikring end den faglige?

Det skal instituttet. Hvis produktet offentliggøres af DCA/DCE, da er DCA/DCE ansvarlig for øvrig kvalitetssikring.