5. Opgaven afsluttes med offentliggørelse af resultater, presse mm.

Her kan du som forsker få svar på spørgsmål om offentliggørelse af resultater, presse mm.

Når AU offentliggør produktet, så skal det klart fremgå, hvordan produktet er blevet til, herunder hvem der har finansieret det, skrevet det, kvalitetssikret og kommenteret det og bidraget til det i øvrigt. Omverdenen skal tydeligt kunne se, at opgaven er løst uafhængigt af den eksterne part. Hvis der udsendes pressemateriale, så gælder samme retningslinjer som for produktet: Bevar din forskningsmæssige integritet og lad ikke eksterne parter tone ordlyden af pressematerialet. Journalisering af alle relevante sagsakter skal sikre, at du og dine kolleger kan genfinde dit materiale, og at AU kan imødekomme en evt. anmodning om aktindsigt.

Hvordan skal produktet udformes?

Du aftaler allerede ved kontraktindgåelse, om produktet skal være et notat, en rapport, en artikel i et fagblad etc.

Hvem skal anføres som forfattere, hvis produktet offentliggøres af AU?

Det skal som udgangspunkt kun AU-forskere, således at fælles forfatterskab med den eksterne part ikke forekommer. Den eksterne parts bidrag skal være klart afgrænsede og skal deklareres tydeligt. Det kan dreje sig om enkelte kapitler, datagrundlag, input til tabeller og andre enkeltdele af et produkt. Hvis der har været tæt samarbejde gennem hele processen og bidragene ikke kan adskilles entydigt, så skal produktet ikke offentliggøres af AU. Det bør i stedet være en peer reviewet artikel.

Hvem skal anføres som bidragsydere (acknowledgements)?

Bidrag fra samarbejdspartnere og andres intellektuelle bidrag skal deklareres, anerkendes og citeres i tekst eller i ”taksigelser”, med en formulering der skal godkendes af dem, der omtales. Det vil ofte være her, at den eksterne part anerkendes i produkter udgivet af AU.

Hvor skal oplysningerne om forfatterskab og bidragsydere stå?

Forrest i produktet, i kolofonen og/eller i forordet.

Hvor skal oplysning om finansiering stå?

I samarbejdskontrakten, som TTO udarbejder på baggrund af dine oplysninger, samt forrest i produktet.

Hvordan skal det fremgå, at den eksterne part har kommenteret produktet?

Skema med kommentar og reaktion på kommentaren journaliseres på sagen.

Hvad skal journaliseres?

Alt ind- og udgående korrespondance, samt alt forretningskritisk/projektrelateret intern korrespondance etc. Se også den kommende journaliseringsvejledning for ST.

Hvem skal journalisere?

Som udgangspunkt forskeren, men andet kan aftales lokalt.

Hvem opretter den sag, opgaven skal journaliseres på?

Som udgangspunkt forskeren, men andet kan aftales lokalt

Hvem må lave pressemateriale?

Du kan få hjælp af instituttet/DCA/DCE. Den eksterne part må ikke have indflydelse på pressemateriale, der udsendes fra AU. Fælles pressemeddelelser er muligt, hvis det fremgår klart, at det netop er fælles, og det fremgår, hvem der udtaler sig om hvad.

Kan den eksterne part skrive pressemeddelelse, som udsendes fra AU?

Nej.

Kan jeg være med i en ekstern parts pressemeddelelse?

Som udgangspunkt optræder AU’s forskere ikke med citat i eksterne parters pressemateriale. Pressemateriale udsendt af den eksterne part med omtale af produktet skal godkendes af dig.

Hvem kan udtale sig til pressen om opgaven?

Du har som forsker ret til at udtale dig om alt. Skulle andre misfortolke produktet, har du en forpligtigelse til at gøre opmærksom herpå, evt. med hjælp fra dit institut. I forhold til ytringsfrihed i øvrigt, se link herunder til Justitsministeriets vejledning om emnet.