1. Kontrakt/samarbejdsaftale om opgaven, herunder finansiering

Her kan du som forsker få svar på spørgsmål om kontrakter og samarbejdsaftaler med eksterne parter.

Ved enhver forskningsopgave skal samarbejdet med eksterne parter skal være beskrevet i en kontrakt, som TTO har en standard for. Kontrakten skal være entydig og dækkende og sikre en klar aftale mellem AU og den eksterne part om forskningsopgaven. Rollefordelingen skal være velbeskrevet, og AU’s forsker skal have ret til at publicere egne resultater, ligesom immaterielle rettigheder til resultater, der bliver genereret af AU i projektet, skal tilfalde universitetet. Kontrakten og kommunikationen med den eksterne part op til kontraktindgåelsen skal journaliseres. Eventuelle ændringer i kontrakten skal ske i enighed, og al korrespondance om ændringerne skal journaliseres sammen med kontrakten.

Findes der en standardkontrakt?

Ja, TTO udarbejder standardformuleringer til en kontrakt.

Hvad skal kontrakten indeholde?

Som minimum:

 • Titel
 • Parternes interesser i samarbejdet
 • Dato for opstart
 • Økonomi
 • Timetal
 • Timesats
 • Overheadsats
 • Beskrivelse af opgaven og parternes bidrag
 • Organisering af opgaven [projektleder, følge/styregruppe, rollefordeling etc.]
 • Aftale om offentliggørelse og dennes form, herunder principper for forfatterskaber, bidragsydere og presse
 • Kvalitetssikringsprocedure og evt. ekstern høring.

Det fremgår af standardkontrakten; TTO verificerer, at alt er med.

Er en bevillingsskrivelse fra en ekstern part nok?

Nej, der skal laves en kontrakt med underskrift af begge parter. Det er alene ved bevillinger, hvor der kun skal rapporteres om bevillingens anvendelse, at en bevillingsskrivelse er tilstrækkeligt, jf. AU’s delegationsbestemmelser.

Hvordan skal det fremgå, hvis den eksterne part (med)finansierer opgaven?

Det skal fremgå kontrakten, hvor meget og til hvilket formål, den eksterne part finansierer opgaven. Det skal også fremgå af produktet.

Hvem skal lave kontrakten?

Det skal TTO på baggrund af dine oplysninger.

Hvem kan hjælpe med at udfylde kontrakten?

En af instituttet udpeget person, fx institutleder/centerleder, sektionsleder, kan hjælpe dig med de oplysninger, TTO skal have til kontrakten.

Skal jeg selv udforme kontrakten?

Nej, det skal TTO. Se herover, hvem der kan hjælpe dig med de rette oplysninger.

Hvem skal godkende og underskrive kontrakten?

Din institutleder/centerleder.

Betragtes samarbejde med forskere fra et andet universitet eller forskningsinstitution også som samarbejde med eksterne parter?

Nej, nærværende gælder for samarbejde med virksomheder og interesseorganisationer, men der bør i alle tilfælde være en kontrakt, der klart beskriver rollefordeling mm.

Hvad gør jeg med persondata og GDPR?

Spørg TTO.

Kan jeg lave en fælles vidensyntese med en virksomhed?

Ja, du kan som forsker udarbejde en fælles vidensyntese med en virksomhed, men du skal være opmærksom ved publikation: Hvis produktet skal kunne publiceres som en AU-rapport, så skal det klart fremgå, hvad den eksterne part har bidraget med, og hvad du som AU forsker er ansvarlig for og har bidraget med. Produktet kan naturligvis publiceres som peer reviewet artikel.