TECH Uddannelsesforum

Kommissorium for TECH Uddannelsesforum

Formål

TECH Uddannelsesforum har til formål at

 • Koordinere tværgående uddannelsesaktiviteter på fakultetet.
 • Danne bindeled mellem uddannelsesinitiativer på universitetsniveau, fakultetsniveau, studienævnsniveau og institutniveau.
 • Bidrage til strategiske diskussioner og beslutninger i fakultetsledelse og dekanat.

Opgaver

Hovedopgaverne for uddannelsesforum er således

 • at rådgive prodekan for uddannelse og den samlede fakultetsledelse i uddannelsesspørgsmål
 • at fungere som beslutningsforberedende instans, der bidrager til at sikre kvaliteten i fakultetsledelsesbeslutningerne vedr. uddannelser
 • at koordinere, understøtte og kvalitetssikre fælles og tværgående initiativer på uddannelsesområdet og at følge op på disse, herunder udvikling og implementering af fakultetets kvalitetspraksis 
 • at bidrage til dialogen om uddannelsesudvikling på tværs af fakultetets fagmiljøer og mellem fagmiljøerne og det centrale niveau i uddannelsesledelsen 
 • at sikre forbindelseslinjer mellem overordnede strategiske målsætninger, som de bl.a. kommer til udtryk i udviklingskontrakter og fakultetsstrategi, og de lokale uddannelsesinitiativer i fagmiljøerne 
 • at bidrage til at formulere fælles politikker og retningslinjer, hvor sådanne skønnes nødvendige at koordinere fælles universitetspædagogiske og studiemiljørettede aktiviteter

Sammensætning

Dekanen nedsætter TECH Uddannelsesforum. Prodekanen for uddannelse er formand. Medlemmerne er herudover

 • Studieledere ved TECH
 • Viceinstitutledere for uddannelse på ingeniørinstitutterne
 • Uddannelsesansvarlig fra FOOD 
 • Leder af adgangskursus ved TECH
 • Uddannelseschef NAT/TECH
 • Repræsentant fra CED

Mødekadence

TECH Uddannelsesforum mødes efter behov, cirka en gang månedligt.

Sekretariatsbetjening

TECH Uddannelsesforum sekretariatsbetjenes af fakultetssekretariatet.