Myndighedsbetjeningsudvalg for Technical Sciences

Udvalget er fakultetets rådgivende og koordinerende organ for myndighedsbetjening og består af repræsentanter for de lokale myndighedsudvalg samt direktørerne for DCE og DCA.

Udvalget for myndighedsbetjening skal fremme en udvikling af den forskningsbaserede myndighedsbetjening både fagligt og økonomisk. Målsætningerne er dels at styrke kvaliteten og konkurrenceevnen dels at fremtidssikre indtægtsgrundlaget. 

Fakultetets myndighedsbetjeningsudvalg har til formål at være et forum for strategiske drøftelser og tværgående erfaringsudveksling i relation til at styrke myndighedsberedskabet og søge nye markeder. Derudover rådgiver udvalget dekanat og fakultetsledelse i myndighedsbetjeningsspørgsmål.


Medlemmer

Formand: Prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde Kurt Nielsen

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug: Direktør Niels Halberg

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi: Direktør Hanne Bach

Institut for Agroøkologi: Professor Jørgen Eriksen

Institut for Bioscience: Seniorrådgiver Jesper Leth Bak

Institut for Fødevarer: Lektor Ulla Kidmose

Institut for Husdyrvidenskab: Professor Lene Juul Pedersen

Ingeniørinstitutterne (BCE, CAE, ECE, MPE): Viceinstitutleder, BCE, Morten Dam Rasmussen

Institut for Miljøvidenskab: Seniorforsker og sektionsleder Thomas Ellermann

Institut for Molekylærbiologi og Genetik: Adjunkt Trine Michelle Villumsen

Fakultetssekretariat: Chefkonsulent Thomas Plesner